0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
تاریخ نگاری سنتی تاریخ علم

تاریخ نگاری سنتی

از منظر فوکو، تاریخ مجموعه ای از پراکندگی‌ها و تکه تکه‌هایی است که در نگاه نخست، پیوستگی و تکامل مینمایند اما در حقیقت، تکه‌هایی جداشده، اتفاقی و بدون جهت گیری بسوی هدفی واحدند.
واقعیت غیر قابل دانستن اقلیدس فلسفه تاریخ

واقعیت غیر قابل دانستن اقلیدس

هر عمل فکر، آن چنان که بالفعل وقوع می یابد، مثل هر تجربه ی دیگر، به عنوان بخشی از پیکر حیات متفکر، در بستری وقوع می یابد که از آن می روید..
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول) فلسفه تاریخ

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول)

اگر تجربه به عنوان جریان حالات متوالی مفهوم شود، فکر باید در حکم چیزی مفهوم شود که می تواند ساختار این جریان و صورتهای توالی را که به نمایش در می آورد بفهمد؛ یعنی، فکر قادر است گذشته و همچنین حال را بیندیشد.
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم) فلسفه تاریخ

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم)

مسلم است که با امتداد عمل عام حافظه در مورد خاص که هر چه به یاد آورده می شود یک عمل تفکر است، بازسازی تاریخ ذهن خود شخص امکان پذیر می شود، آیا نتیجه آن می شود که گذشته‌ای که به این ترتیب آگاهانه می توان...
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم) فلسفه تاریخ

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم)

ویژگی فکر این است که علاوه بر وقوع اینجا و اکنون در این بستر، می تواند خود را در یک تغییر بستر دیگر حفظ و در بستری متفاوت احیا کند.
درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم) فلسفه تاریخ

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم)

شرط وجود چیزی ممکن است به یکی از دو طریق زیر به آن مربوط شود: یا به عنوان چیزی که باید اول وجود داشته باشد، اما پس از به وجود آمدن، وجودش متوقف می شود یا به عنوان چیزی که باید مادام که آن چیز وجود دارد...
تاریخ نگاه به گذشته(قسمت اول) فلسفه تاریخ

تاریخ نگاه به گذشته(قسمت اول)

مورخ گذشته را با باور کردنی ساده‌ی شاهدی عینی که حوادث مورد بحث را دیده و مدرکش را ضبط کرده است، نمی شناسد. آن نوع وساطت، حداکثر چیزی که به دست می‌دهد باور است نه دانش، و آن هم با وری بسیار سست بنیاد و...
تاریخ نگاری خیالاتی فلسفه تاریخ

تاریخ نگاری خیالاتی

ثمرات مثبت این نهضت جدید قبل از همه با پاکسازی عظیم در تاریخ نگاری خیالاتی و بی پایه ی قرون وسطایی به دست آمد. مثلا، ژان بدن در میانه ی قرن شانزدهم نشان داد طرح پذیرفته شده ی دوره ها، یعنی چهار امپراتوری،...
آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت اول) فلسفه تاریخ

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت اول)

ارزیابی کاری چند وجهی، مانند محتوای این مجلدات، فضایی بیش از حوصله ی این صفحات می طلبد؛ بنابراین، شاید بد نباشد اگر بحث فقط به یکی از جنبه های آن، یعنی برداشتهای کالینگوود درباره ی رابطه ی بین فلسفه و...
آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت دوم) فلسفه تاریخ

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت دوم)

کالینگوود در پایان رساله‌ای درباره‌ی روش فلسفی گفت هرگز نمی تواند اتهام شک گرایی را بپذیرد، ولی هنگامی که این اتهام بر مبنای قسمت هایی از آینه ی ذهن وارد آمد، انکار شدیدش بر برائت او از این گناه تأثیر...