مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نوستالژی خودخواسته (قسمت دوم) جهانی شدن

نوستالژی خودخواسته (قسمت دوم)

اشتیاق فزاینده به نمادی کردن و آیینی کردن هویت ملی در بیست سال پایانی قرن نوزدهم را زیاد بزرگ نکنیم، زیرا در نیمه این قرن جستجوی گذشته تقریبا در تمام کشورهای اروپای غربی و مرکزی به یک تلاش میهن دوستانه...
پارسونز و جامعه شناسی ارزش‌ها تالکوت پارسونز

پارسونز و جامعه شناسی ارزش‌ها

جامعه شناسی پارسونز را جامعه شناسی ارزش‌ها دانستن، همان قدر مایه‌ی توهم است كه یكی دانستن آن با كاركردگرایی. اغلب گفته می‌شود كه جامعه شناسی پارسونز نقش ممتاز و تعیین كننده‌ای در سازمان و در زندگی اجتماعی...
كاركردگرایی در نظر پارسونز تالکوت پارسونز

كاركردگرایی در نظر پارسونز

مفسران یا منتقدان پارسونز وقتی كه می‌خواهند موقعیت جامعه شناسی‌اش را در چارچوب جامعه شناسی امریكایی تعیین كنند، معمولاً آن را به دو مكتب فكری منتسب می‌دانند: جامعه شناسی كاركردگرا و جامعه شناسی ارزش‌ها.
تنوع مطالعات تجربی در جامعه شناسی تالكوت پارسونز تالکوت پارسونز

تنوع مطالعات تجربی در جامعه شناسی تالكوت پارسونز

اهمیت مطالعات تجربی در جامعه شناسی پارسونز فهمیده نخواهد شد مگر آن‌كه نگاه جامع و فراگیر به همه‌ی موضوعاتی داشته باشیم كه پارسونز آن‌ها را به تجربه آزموده است. پیش‌تر گفته‌ایم كه كنجكاوی پارسونز حد و مرزی...
نظام سیاسی از منظر تالكوت پارسونز تالکوت پارسونز

نظام سیاسی از منظر تالكوت پارسونز

پارسونز بر این باور بود كه منطق نظریه‌ی كنش، او را مجاز بلكه مجبور می‌كند كه همان مدل تحلیلی را كه برای نظام عموی كنش به كار برده است در مورد هریك از نظام‌های فرعی جامعه نیزبه كار ببرد. روی همین اصل، مدل...
نظام اقتصادی در نگاه پارسونز تالکوت پارسونز

نظام اقتصادی در نگاه پارسونز

به نظر پارسونز مهم‌ترین ویژگی جامعه‌ی صنعتی مدرن موقعیت برتر و مسلطی است كه نهادهای اقتصادی در آن دارند. در مقایسه با جامعه‌های ابتدایی و میانی، در جامعه‌های مدرن دنیای كار و بخش تولید و توزیع كالاها و...
جامعه شناسی تطبیقی در نظر پارسونز تالکوت پارسونز

جامعه شناسی تطبیقی در نظر پارسونز

در ذهن پارسونز رابطه‌ی تنگاتنگی میان تكامل‌گرایی و جامعه‌شناسی تطبیقی وجود دارد. مبنای جامعه شناسی تطبیقی در تكامل گرایی است. پارسونز معتقد است كه جامعه‌ها را بدون قرار دادن در مقیاس تكاملی نمی‌توان مقایسه...
تكامل جامعه‌ها در نظر تالكوت پارسونز تالکوت پارسونز

تكامل جامعه‌ها در نظر تالكوت پارسونز

پارسونز به مكتب پیشگامان جامعه شناسی تعلق داشت كه رویكردشان عموماً تكامل‌گرا یا تاریخی بود، همچون دوركِم، اسپنسر، وبر، زومبارت یا ماركس. تحت تأثیر آنان، او مسئله‌ی تكامل جامعه‌ها را طی دوره‌های تاریخی...
تغییرات ساخت اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز تالکوت پارسونز

تغییرات ساخت اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز

پویایی تعادل اجتماعی از نظر پارسونز فرایند نادگرگونی است؛ بیان شیوه‌ی كاركرد هر جامعه‌ای است بدون آنكه لزوماً در آن تغییر ساخت پدید آید. بنابراین نباید این پویایی را با تغییر اجتماعی اشتباه كرد. در جامعه...
كنش متقابل اجتماعی تالکوت پارسونز

كنش متقابل اجتماعی

موضوع مطالعه‌ی جامعه شناسی به نظر پارسونز صورت خاصی از كنش اجتماعی است كه در نظام اجتماعی پیدا می‌كند. این گفته به توضیح بیشتری نیاز دارد. صورت خاص كنش اجتماعی كدام است؟