0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نگرش واقع گرایانه به تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

نگرش واقع گرایانه به تاریخ

اثبات گرایان همواره در تلاش برای منحصر ساختن علم در علوم طبیعی و عینی بوده اند‌ و همین امر باعث شده است تا بسیاری از صورت‌های دانش بشری را نادیده انگاشته و از صحنه بیرون برانند.
نگرش سازه گرایانه به تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

نگرش سازه گرایانه به تاریخ

تاریخی جدید می تواند از لابه لای صفحاتی که مورخ مینگارد، سر بر آورد، درحالی که مورخ از چنین خلاقیتی برخوردار نیست.
ماهیت معرفت شناختی تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

ماهیت معرفت شناختی تاریخ

در این مقاله رویکردهای مختلف به ماهیت معرفت شناختی تاریخ مورد بحث قرار خواهد گرفت
دلالت‌های رویکرد واقع گرایی تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

دلالت‌های رویکرد واقع گرایی تاریخ

بر اساس رویکردهای جدید، بررسی منابع و مدارک کمتر در کانون توجه قرار دارد و بر ‌جنبه‌های ذهنی تاریخ نگاری از قبیل به کارگیری قدرت تخیل تأکید می شود.
تأثیر رویکردهای فلسفی به تاریخ در برنامه درسی تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

تأثیر رویکردهای فلسفی به تاریخ در برنامه درسی تاریخ

راجرز در برنامه درسی خویش در تاریخ سعی دارد تا با ترکیب شواهد، دو نوع رویکرد سنتی ذهن گرایانه و واقع گرایانه به تاریخ را در هم تند و از یک جانبه نگری هر یک پرهیز کند.
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول) انسان شناسی

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول)

فرد خود را با الزام بیرونی و اجبار روبه رو نمی بیند بلکه می داند که قاعده اخلاقی به نفع خود اوست، از این رو، با الزام درونی به انجام آن مبادرت می ورزد.
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم) انسان شناسی

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم)

استادان و متون علوم انسانی باید همت خود را مصروف آن کنند که از سویی وابستگی‌های نظریه‌ها را به شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها‌‌ آشکار کنند.
عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی انسان شناسی

عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی

در جریان نظریه پردازی و فراهم آوردن چارچوب‌های نظری نو در عرصه علوم انسانی که خود، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر در جامعه دانشگاهی ماست، همواره بیم التقاط یا ترکیب‌های ناسازوار میان مفاهیم فرهنگی بومی و...
گونه‌ های مکملیت در ساختار برنامه درسی مباحث منطقی

گونه‌ های مکملیت در ساختار برنامه درسی

وحدت گرایی و کثرت گرایی به این نحو مکمل یکدیگر می شوند که با داشتن دو مرتبہ مختلف، تصویر جامعی از فراز و فرود هستی به دست می دهند، به طوری که وحدت گرایی در مرتبه بالا و کثرت گرایی در مرتبه پایین قرار می...
کسب بینش نسبت به پدید‌ه ‌های طبیعی مباحث منطقی

کسب بینش نسبت به پدید‌ه ‌های طبیعی

هنگامی که فرد در چارچوبی کل نگر به جهان به عنوان مظهر جمال خدا بنگرد، نگاه او از تشتت و ناهماهنگی نسبت به امور طبیعی به انسجام و درک زیبایی‌ ها تغییر خواهد کرد.