0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
تعریف فرهنگ سایر مقالات

تعریف فرهنگ

«فرهنگ» از سده‌ی هجدهم به این سو رنگ و بوی مشخصأ طبقاتی به خود می گیرد. تنها طبقات ثروتمند اروپایی می توانستند سودای رسیدن به سطوح بالای فرهیختگی را در سر بپرورانند.
بورژواها و پرولترها روش‌شناسی علوم اجتماعی

بورژواها و پرولترها

ایجاد انقلاب پیاپی در تولید، آشفتگی بی وقفه‌ی تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداری و بی قراری بی پایان دوران بورژوازی را از تمام دوران های پیشین متمایز میکند.
آرمان خانواده در جامعه‌ی ویکتوریایی روش‌شناسی علوم اجتماعی

آرمان خانواده در جامعه‌ی ویکتوریایی

صنعتی شدن صنایع نساجی یکی از سنتی ترین مهارت‌های زنان - یعنی ریسندگی را از سکه انداخت، و اختراع چرخ خیاطی، برای مثال، شرایط را حتی بیشتر به نفع بانوی مرفه تغییر داد.
ثمرات قانون مداری در جامعه سایر مقالات

ثمرات قانون مداری در جامعه

لازمه ی زندگی اجتماعی، وجود اصطکاک و برخورد بین منافع و خواسته های افراد است و هیچ جامعه ای از این تعارضات در امان نمی باشد، لکن جامعه ای می تواند از چنین آسیب هایی در امان باشد که بتواند به بهترین نحو،...
کرامت انسان در اندیشه دینی انسان‌شناسی

کرامت انسان در اندیشه دینی

دین به عنوان برنامه زندگی انسان بهترین راه های رسیدن به عزت نفس و کرامت حقیقی را به بندگان نشان داده است که با بررسی دقیق می توان به مواردی مهم در این باره دست یافت و ما در اینجا نیز به برخی از مهم ترین...
قتل‌ های ناموسی! چرا؟ سایر آسیب‌ها

قتل‌ های ناموسی! چرا؟

با بررسی چند نمونه از پرونده قتل‌های ناموسی، به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که "توسعه ابزارهای ارتباطی و عقب‌ماندگیِ فرهنگی جامعه ایران در مواجهه با اینگونه ابزارها" در تمامی قتل‌های اخیر دارای سهم‌اثرِ...
مفهوم جامعه سیاسی مستقل روش‌شناسی علوم اجتماعی

مفهوم جامعه سیاسی مستقل

در جست وجوی راه هایی برای تعدیل، موازنه و کنترل رابطه‌ی میان دولت و جامعه، به گونه ای که حقوق عمومی و خصوصی هر دو به نوعی مورد حمایت قرار گیرند.
مبناهای منطقی برای اولویت دولت مدرن روش‌شناسی علوم اجتماعی

مبناهای منطقی برای اولویت دولت مدرن

حاکم قدرت کافی دارد که قوانین حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی را حفظ کند.
دشواری های جدی دولت مدرن روش‌شناسی علوم اجتماعی

دشواری های جدی دولت مدرن

رسیدن به نوعی داوری درباره دولت مدرن با دشواری های جدی مواجه است، به خصوص اگر خواسته باشیم آن را در رابطه با تاریخ نظام دولت ‌ها و پیوندهای متقابل موجود در اقتصاد جهانی بررسی کنیم.
برگزاری انتخابات منظم در دولت مدرن روش‌شناسی علوم اجتماعی

برگزاری انتخابات منظم در دولت مدرن

فکر دولت دموکراتیک مدرن هم چنان پیچیده و مورد منازعه است. خود سنت لیبرال دموکراتیک یکی از ناهمگون ترین مجموعه های فکری است.