0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
احکام نیت روزه از نظر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی روزه

احکام نیت روزه از نظر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

نیت روزه، لازم نیست نیت روزه را به زبان بیاورد همین اندازه که از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از مبطلات روزه ندهد کفایت می کند.
احکام نیت روزه از نظر آیت الله جوادی آملی روزه

احکام نیت روزه از نظر آیت الله جوادی آملی

نیت روزه، یعنی همین که از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد و همین مقداربرای ینت روزه کافی است.
احکام نیت روزه از نظر امام خمینی ره روزه

احکام نیت روزه از نظر امام خمینی ره

نیت روزه لازم نیست به زبان آورده شود بلکه همین مقدار که از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد.
احکام نیت روزه از نظر آیت الله جعفر سبحانی روزه

احکام نیت روزه از نظر آیت الله جعفر سبحانی

نیت، اولین گام برای انجام روزه است و انسان همین که از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کار ی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد برای نیت روزه کافی است.
احکام نیت روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی روزه

احکام نیت روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی

نیت ، پایه و اساس هر عبادتی است واز جهت شرعی وفقهی آن فردی که به سن تکلیف می رسد باید در انجام تکالیف واجب خود با نیت داشته باشد که عبادات او مورد مقبول خداوند قرار بگیرد.
احکام نیت روزه از نظر آیت الله بهجت قدس سره روزه

احکام نیت روزه از نظر آیت الله بهجت قدس سره

نیت،اراده یا قصد انجام یک کار یا عملی برای رسیدن به مقصد است، نیت روزه هم یعنی برای انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام ندهیم.
احکام نیت روزه از نظر آیت الله سید محمدعلی علوی گرکانی روزه

احکام نیت روزه از نظر آیت الله سید محمدعلی علوی گرکانی

هر عملی ارزشش به نیت آن بستگی دارد و وقتی که عملی با نیت به دست آوردن رضای الهی باشد اجر والایی دارد.
احکام نیت روزه از نظر آیت الله نوری همدانی روزه

احکام نیت روزه از نظر آیت الله نوری همدانی

نیت روزه، آن است که انسان قصد کند برای رضای خدای متعال از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد
روزه ماه رمضان: سیری معنوی برای تازه سازی روح روزه

روزه ماه رمضان: سیری معنوی برای تازه سازی روح

با بررسی آیات روشن قرآن در می یابیم که روزه، برای رستگاری انسان و رهایی او از قید تن و توجه او به افق های تعالی واجب گردیده است. روزه آثار معنوی فراوانی به دنبال دارد که به برخی از آنها فهرست وار اشاره...
احکام نیت روزه از نظر آیت الله شبیری زنجانی روزه

احکام نیت روزه از نظر آیت الله شبیری زنجانی

نیت روزه یعنی ، عزمی قوی ومحکم در راه خدا و نیت کردن برای روزه یعنی از اذان صبح تا ازا ذان غروب مراقبت و مواظبت از رفتار و کردار و عمل خود کنیم که مبا دا روزه ما دچار اشکال بشوند.