0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
زیرساخت هستی شناختی مباحث منطقی

زیرساخت هستی شناختی

رویکردها علوم انسانی و طبیعی را نه یکی می دانند و نه در تقابل با یکدیگر قرار می دهند، بلکه آنها‌‌ را به نحوی در پیوند با یکدیگر ملاحظه می کنند.
رویکردها علوم انسانی و طبیعی مباحث منطقی

رویکردها علوم انسانی و طبیعی

رویکرد پیوستاری پیوند میان علوم طبیعی و انسانی را به صورت پیوندی افقی در یک پیوستار یا شبکه در نظر میگیرد.
درجات علوم انسانی مباحث منطقی

درجات علوم انسانی

در سطح بالاتر علوم انسانی ، علومی قرار می گیرند که خود به بررسی علوم سطح پیشین می پردازند، چنانکه گاه از تعبیر «فلسفه فلسفه» و «فلسفه منطق» یاد شده است.
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت اول) مباحث منطقی

تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت اول)

دیدگا‌ه‌ های مربوط به ماهیت علوم انسانی را می توان به سه دسته اساسی تقسیم کرد که از آن‌ها‌‌ تحت عنوان رویکردهای وحدت گرا، کثرت گرا، و پیوندگرا بحث خواهیم کرد.
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت دوم) مباحث منطقی

تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت دوم)

وحدت علوم طبیعی و علوم انسانی برحسب ابزارانگارانه. نظریه‌‌ های علوم انسانی همچون علوم طبیعی، برحسب کارآمدی در حل مسائل اجتماعی درک و ارزیابی می شوند.
آموزش در فضای تعاملی میان تفسیر و واقعیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

آموزش در فضای تعاملی میان تفسیر و واقعیت

تبیین پیوندهای علم انسانی با فرهنگ اجتماعی آن، این اصل ناظر به تأکید بیشتر بر قطب تفسیری و ارزشی در رابطه پیوستاری است.
ارتباط مرتبه ای میان دانش‌ ها نظریه‌های تعلیم و تربیت

ارتباط مرتبه ای میان دانش‌ ها

رابطه جنبه عملی و نظری در علوم انسانی را نباید به صورت گسیخته لحاظ نمود که خود، موجب بروز مشکل دیگری بشود که از آن به عنوان شکاف میان نظریه و عمل بسیار سخن رفته و علوم انسانی حاضر از آن در رنجند.