0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مهارت های زنان در جامعه صنعتی سایر مقالات

مهارت های زنان در جامعه صنعتی

نیروهایی که زندگی را به عرصه های «عمومی» و «خصوصی» تقسیم میکنند جایگاه و نقش زنان را مورد تردید قرار می دهند. قانون آهنین مردسالاری به لرزه درآمده است، و امکانات غیرقابل تصوری به وجود آمده است.
مسئله‌ زن و انقلاب صنعتی سایر مقالات

مسئله‌ زن و انقلاب صنعتی

زنان برای تهیه پوشاک نه تنها لباس می دوختند، بلکه پنبه و نخ ریسی هم میکردند - أنان در تولید نخ کاموا و پارچه و پوشاک شرکت می ‌کردند.
سنت گرایی و سرمایه داری سایر مقالات

سنت گرایی و سرمایه داری

برخی زنان مجبور می شدند دنبال کار دستمزدی بگردند، صرف نظر از اینکه کارشان چقدر خانواده را مختل می کند.
سرمایه داری و نیروی کار زنان (قسمت اول) سایر مقالات

سرمایه داری و نیروی کار زنان (قسمت اول)

در قرن هفدهم کار خانگی طیف وسیع تری از کار تولیدی را در بر می گرفت
سرمایه داری و نیروی کار زنان (قسمت دوم) سایر مقالات

سرمایه داری و نیروی کار زنان (قسمت دوم)

دختران جوان در زندگی مدرن استقلال اقتصادی شان را تحکیم کرده اند، در حالی که مادران در وضعیت وابستگی و فرمانبرداری باقی می مانند رسم روزگاری که نیاکان ما را به شدت حیرت زده می کند.
مفهوم حاکمیت در دولت مدرن اقتصاد سیاسی

مفهوم حاکمیت در دولت مدرن

در این مقاله تأکید بر گزارش‌هایی از دولت مدرن و مفهوم حاکمیت است که در ارتباط متقابل قرار دارد.
سرمایه داری و تحول بنیادی در نظام جهانی اقتصاد سیاسی

سرمایه داری و تحول بنیادی در نظام جهانی

توسعه‌ی اقتصاد جهانی سرمایه داری در آغاز در قالب گسترش مناسبات بازار تجلی یافت، که خود از نیاز فزاینده به مواد خام و عوامل تولید سرچشمه می‌گرفت.
دوران شکل گیری دولت مدرن اقتصاد سیاسی

دوران شکل گیری دولت مدرن

دولت مدرن دارای لنگری دوگانه است که در ساختارهای اجتماعی - اقتصادی تقسیم شده به طبقات و نظام بین المللی دولت‌ها تجلی می‌یابد.
مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت اول) نظریه‌های تعلیم و تربیت

مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت اول)

این مقاله برگزیده، دیدگاهی است در باب فلسفه تعلیم و تربیت مارکسیستی «با نگاهی از درون به بیرون». به این معنا که نویسنده می کوشد افکار خود مارکس را نشان دهد نه افکار شاگردان او را، چون نوشته‌های مارکس درباره...
مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت دوم) نظریه‌های تعلیم و تربیت

مارکس و کابوس سرمایه داری در زمینه تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

تولید دانش نه تنها در این معنا جنبه های کاربردی و مادی را شامل می شود، بلکه مارکس در کتاب سرمایه اشاره می کند که روابط اجتماعی تولید فکری را می توان با روابط تولید مادی مقایسه کرد.