0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
علم اقتصادی مدرن نظریه‌های اقتصادی

علم اقتصادی مدرن

هنگام تفسیر ثروت ملل به عنوان جهت نمای نظم سرمایه داری نوظهور لیبرالی، این گزینش متکی بر سازگاری با مفاهیم مدرن بهره وری و هماهنگی بنیادی نظم بازار آزاد است که مظهر آن دست نامرئی شمرده می ‌شوند.
راه حل اسمیت برای اثرات تقسیم کار نظریه‌های اقتصادی

راه حل اسمیت برای اثرات تقسیم کار

راه حل اسمیت برای اثرات خوارکننده‌ تقسیم کار تأمین عمومی آموزش ابتدایی برای تهی دستان بود که تا حدی می توانست اثرات تضعیف کننده‌ تقسیم کار را جبران کند.
تکامل اقتصادی اروپا نظریه‌های اقتصادی

تکامل اقتصادی اروپا

وابستگی انگلستان به تجارت خارجی با همان شدت در سده‌ نوزدهم و فراتر از آن ادامه ‌یافت. در پایان سده‌ بیستم یکی از ویژگی های ضعیف اقتصاد انگلستان.
تغییرات اقتصادی سده هجدهم نظریه‌های اقتصادی

تغییرات اقتصادی سده هجدهم

برای درک مسیر تغییر اقتصادی در سده‌ی هجدهم، همراه با معروف ترین رساله های آن، به این نتیجه گیری انجامیده است که آنها تابع طیفی از تفسیرها هستند که ممکن است نکات خوبی را در مورد زمان حال و نیز گذشته به...
تجمل اقتصادی توجیه ناپذیر نظریه‌های اقتصادی

تجمل اقتصادی توجیه ناپذیر

در تحلیل اقتصادی مدرن می پذیرند که مصرف کنندگانی که درآمد بالایی دارند تأثیر نسبتا زیادی بر پیامدهای بازار می گذارند اما این اصطلاح «تجمل توجیه ناپذیر» حامل مجموعه ای از داوری های ارزشی است که اقتصاددان...
نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی انسان شناسی

نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی

برای ارزیابی راهبرد آموزشی بر اساس نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی، لازم است به این نکته توجه کنیم که این راهبرد، مبتنی بر رویکرد عمل گرایانه است.
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول) انسان شناسی

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول)

فرد خود را با الزام بیرونی و اجبار روبه رو نمی بیند بلکه می داند که قاعده اخلاقی به نفع خود اوست، از این رو، با الزام درونی به انجام آن مبادرت می ورزد.
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم) انسان شناسی

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم)

استادان و متون علوم انسانی باید همت خود را مصروف آن کنند که از سویی وابستگی‌های نظریه‌ها را به شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها‌‌ آشکار کنند.
تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی انسان شناسی

تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی

اهمیت خصیصة التفاتی و بازاندیشانه در علوم انسانی، بهره برداری از این راهبرد را ضروری می سازد.
آموزش و یادگیری علوم انسانی انسان شناسی

آموزش و یادگیری علوم انسانی

تفاوت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با موقعیت گرایی در آن است که تنها همبستگی علم را با موقعیت آن در نظر میگیرد، اما وابستگی آن به موقعیت را ضروری نمی داند.