0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مفهوم هنر و زیبایی در یونان باستان فلسفه هنر

مفهوم هنر و زیبایی در یونان باستان

سوفسطائیان هنر را به آن‌هایی که مفیدند و آن‌هایی که لذت را فراهم می‌ کنند، تقسیم کردند.
گونه‌ های مکملیت در ساختار برنامه درسی مباحث منطقی

گونه‌ های مکملیت در ساختار برنامه درسی

وحدت گرایی و کثرت گرایی به این نحو مکمل یکدیگر می شوند که با داشتن دو مرتبہ مختلف، تصویر جامعی از فراز و فرود هستی به دست می دهند، به طوری که وحدت گرایی در مرتبه بالا و کثرت گرایی در مرتبه پایین قرار می...
کسب بینش نسبت به پدید‌ه ‌های طبیعی مباحث منطقی

کسب بینش نسبت به پدید‌ه ‌های طبیعی

هنگامی که فرد در چارچوبی کل نگر به جهان به عنوان مظهر جمال خدا بنگرد، نگاه او از تشتت و ناهماهنگی نسبت به امور طبیعی به انسجام و درک زیبایی‌ ها تغییر خواهد کرد.
زیرساخت هستی شناختی مباحث منطقی

زیرساخت هستی شناختی

رویکردها علوم انسانی و طبیعی را نه یکی می دانند و نه در تقابل با یکدیگر قرار می دهند، بلکه آنها‌‌ را به نحوی در پیوند با یکدیگر ملاحظه می کنند.
رویکردها علوم انسانی و طبیعی مباحث منطقی

رویکردها علوم انسانی و طبیعی

رویکرد پیوستاری پیوند میان علوم طبیعی و انسانی را به صورت پیوندی افقی در یک پیوستار یا شبکه در نظر میگیرد.
درجات علوم انسانی مباحث منطقی

درجات علوم انسانی

در سطح بالاتر علوم انسانی ، علومی قرار می گیرند که خود به بررسی علوم سطح پیشین می پردازند، چنانکه گاه از تعبیر «فلسفه فلسفه» و «فلسفه منطق» یاد شده است.
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت اول) مباحث منطقی

تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت اول)

دیدگا‌ه‌ های مربوط به ماهیت علوم انسانی را می توان به سه دسته اساسی تقسیم کرد که از آن‌ها‌‌ تحت عنوان رویکردهای وحدت گرا، کثرت گرا، و پیوندگرا بحث خواهیم کرد.
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت دوم) مباحث منطقی

تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت دوم)

وحدت علوم طبیعی و علوم انسانی برحسب ابزارانگارانه. نظریه‌‌ های علوم انسانی همچون علوم طبیعی، برحسب کارآمدی در حل مسائل اجتماعی درک و ارزیابی می شوند.
واقع گرایی سازه گرایانه مباحث منطقی

واقع گرایی سازه گرایانه

واقع گرایی سازه گرایانه با فاصله گرفتن از هر دو موضع واقع گرایی خام و سازه گرایی خام، پیچیدگی و ژرفای خود را نمایان می‌کند.
واقع گرایی ثمره تلخ ساده انگاری مباحث منطقی

واقع گرایی ثمره تلخ ساده انگاری

مراد از تعبیر واقع گرایی آن است که واقعیت در قبال طرح‌ها و ساز‌ه‌های مختلف و متفاوت، مادام که در حیطه آن قرار می‌گیرند، انعطاف نشان می‌دهد.