0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نظریه هنر در یونان باستان فلسفه هنر

نظریه هنر در یونان باستان

زیباشناسی دوره یونانی گرا، اندیشه های گران قدری را عرضه نمود، اما این اندیشه ها بیشتر به جزئیات می پرداختند تا نظریه های کلی و فراگیر.
مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان فلسفه هنر

مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان

موضع کلی فلوطین درباره هنر، نتایج گسترده و مهمی برای نظریه هنر او به بار آورد.
مفاهیم زیباشناختی فلسفه هنر

مفاهیم زیباشناختی

از این فرض که مهم ترین عنصر هنر حقیقت است به این اندیشه رسیدند که در هنر «زیبایی بسیار مهم است».
مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین فلسفه هنر

مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین

نظریه هنر فلوطین، به ویژه در مورد نقاشی، قرن ها باقی ماند و به عنصر اساسی زیباشناسی قرون میانه تبدیل شد.
گسترش هنر در میان یونانیان فلسفه هنر

گسترش هنر در میان یونانیان

از این پیش فرض اولیه که هنر بایستی با قوانین و اصول اخلاقی و حقیقت مرتبط باشد، به تدریج دیدگاهی مخالف سر برآورد و به استقلال هنر و زیبایی تأکید کرد.
عقیده افلاطون درباره هنر فلسفه هنر

عقیده افلاطون درباره هنر

هنر به سبب مثال موجود در ذهن هنرمند است که به وجود می آید.
حقایق مقبول فیلسوفان یونان فلسفه هنر

حقایق مقبول فیلسوفان یونان

این گزاره که زیبایی به نسبت میان اجزا وابسته است، تا دوران فلوطین، نوعی اصل بدیهی زیباشناختی به شمار می آمد.
انواع زیبایی و خاستگاه آن فلسفه هنر

انواع زیبایی و خاستگاه آن

وجود تفاوت در زیباشناسی دوران قدیم نباید کسی را شگفت زده سازد. زیرا مسائل بسیار پیچیده تر از راه حل های ارائه شده و کلی بودند.
ارزیابی زیباشناسی دوران قدیم فلسفه هنر

ارزیابی زیباشناسی دوران قدیم

زیباشناسی دوران قدیم فرم های خاص خودش را گسترش داد، اما فرم‌ هایی را نیز به عاریت گرفت.
هنرهای تجسمی و شعر فلسفه هنر

هنرهای تجسمی و شعر

دیون بر اساس دلایلی که ارائه داده است دریافت که وظیفه مجسمه ساز دشوارتر از وظیفه شاعر است.