0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
داستان حضرت نوح در سوره های قرآن علوم قرآن

داستان حضرت نوح در سوره های قرآن

قرآن کتابی آسمانی است و معارف بلندی همچون توحید و سنت های الهی در آن بیان شده است.
روش‌های کشف اغراض سوره های قرآن علوم قرآن

روش‌های کشف اغراض سوره های قرآن

برخی قرآن پژوهان معاصر با بررسی داستان های قرآن نحوه ارتباط آن‌ها را با عرض سوره تشریح کرده‌ اند.
رابطه میان نعمت ها با ربوبیت عامه الهی در سوره ملک علوم قرآن

رابطه میان نعمت ها با ربوبیت عامه الهی در سوره ملک

کلمه آغازین سوره شریفه «الملک»، عبارت پرمغز و ژرف «تبارک» است که دنیایی از معنا و دریایی از حقایق را در خود جای داده است.
ارتباط بین داستان های قرآن و اهداف سوره‌ ها علوم قرآن

ارتباط بین داستان های قرآن و اهداف سوره‌ ها

نکته ای که وجود ارتباط بین داستان های قرآن و اهداف سوره‌ ها را اثبات می‌کند، حکمتی است که در تکرار قصص قرآنی نهفته است. در بسیاری از این داستان‌ها قهرمان داستان و حادثه مربوطه یکی است و تنها الفاظ و عبارات...
خصوصیات قصه های قرآنی علوم قرآن

خصوصیات قصه های قرآنی

یکی از ابزارهای مؤثر قرآن برای تفهیم مقاصد و اهداف متعالی اش، قصه گویی است.
چگونگی توصیف معتقدان و منکران خداوند در قرآن علوم قرآن

چگونگی توصیف معتقدان و منکران خداوند در قرآن

بهترین روش برای تبیین غرض اصلی یک سوره مراجعه به آیات آن و مرتبط نمودن معانی و مفاهیمی است که از ظاهر آن‌ ها به دست می ‌آید.
چالش های عملی در تعیین غرض سوره‌ ها علوم قرآن

چالش های عملی در تعیین غرض سوره‌ ها

نه تنها در تعیین غرض سوره بلکه در روش دستیابی به آن نیز مفسران با مشکلات زیادی مواجه هستند و گاه چند مفسر از یک روش استفاده نموده اند اما به نتایج متفاوتی رسیده اند.
محور اصلی سوره مبارکه ملک علوم قرآن

محور اصلی سوره مبارکه ملک

مفسرانی که در روش تفسیری خود به یافتن غرض اصلی سوره‌ ها بها داده ‌اند، درباره غرض اصلی سوره مبارکه «الملک» نظرات متفاوتی را ابراز نموده اند.
بررسی ارتباط داستان‌ های یک سوره علوم قرآن

بررسی ارتباط داستان‌ های یک سوره

اصحاب کهف نماینده انسان هایی هستند که از زینت و زخارف دنیوی چشم پوشیدند تا ایمان خود را حفظ کنند.
شباهت های موجود میان سوره‌ های قرآن علوم قرآن

شباهت های موجود میان سوره‌ های قرآن

بی شک اگر بخواهیم شباهت های موجود میان سوره‌ های قرآن را فهرست نماییم می‌توان درباره انواع شباهت ها کتاب یا کتبی به رشته تحریر درآورد و شباهت های بسیاری را نام برد.