0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
طبقه در جامعه‌ی مستعمراتی (قسمت سوم) نظریه‌های اقتصادی

طبقه در جامعه‌ی مستعمراتی (قسمت سوم)

طبقه، گروه بزرگی از افراد بشرند که به علت موقعیتشان در سیستم تاریخی تولیدی معینی و به علت رابطه شان با وسایل تولید و به علت نقشی که در سازمان اجتماعی کار دارند و در نتیجه به علت تفاوت در میزان و چگونگی...
وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت اول) جهانی شدن

وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت اول)

جامعه شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در دوره ای که من آن را مرحله خیزش جهانی شدن در وجه مدرن نامیده ام مراحل نخست نهادینه شدن خود را گذراند، و این نهادینه شدن بیشتر در باره موضوع کلی تجدد و مسئله خاص...
وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت دوم) جهانی شدن

وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت دوم)

اواخر قرن بیستم با آن مواجهیم و استدلالم را روی اظهارات پیشینم متمرکز کنم که در آن گفته بودم در حال حاضر ما در مرحله سوم جهانی شدن شتابان و نوستالژی آفرین به سر می بریم. سخن من این است که ما شاهد و شرکت...
تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت اول) جهانی شدن

تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت اول)

نظر گیدنز مبنی بر اینکه می توان آنچه را که برخی پسا تجدد دانسته اند، ادامه «پروژه» تجدد و اساسا ذاتی آن انگاشت، واجد اهمیت زیادی است. اما استدلال گیدنز به نظر من با قایل شدن پیامد ناموجهی برای تجدد دچار...
تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت دوم) جهانی شدن

تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت دوم)

وقتی گیدنز به آنچه که دیگران وضعیت پسا تجدد خوانده اند، در پرتوی مفهوم تجدد رادیکال شده نگاه میکند، آنگاه مسئله تمایلات آسیب شناسانه پسا تجددگرایی تغییر ماهیت میدهد. مثلا گیدنز ادعا میکند که چنانچه از...
تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت سوم) جهانی شدن

تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت سوم)

اگر تجدد ماهیتا بازاندیش است، پس چرا میبینیم که جامعه شناسی کلاسیک که زمان - مکان با سرعت بیشتری فشرده و به جلو میرود، به همان میزان در باره این درهم فشردگی کمتر به بحث می پردازد؟ چرا دورکهایم و وبر علاوه...
مدنیت، روابط بیناقومی و تجدد جهانی شدن

مدنیت، روابط بیناقومی و تجدد

روشنفکر عرفی گرای یهودی، به عنوان پیشتاز یا پیشروی مردم آزادشده اش زخم این شوک را بر روح خود دارد. یهودیان روشنفکر و روشنفکران یهودی ناتوان از بازگشت به عقب و ناتوان از فرهنگ پذیری کامل، بر سر دوراهی «خودی»...
معیار مدنیت (قسمت دوم) تمدن اسلامی

معیار مدنیت (قسمت دوم)

وقتی اصطلاح «فرایند تمدن پذیری» در چهارچوب سنتی ای که نوربرت الیاس و انجمن جامعه شناسی بریتانیا بنا گذاشته اند به کار رود، شرکت کنندگان در همایش ها مجازند به آنچه که گفتمان مدنیت خوانده می شود وارد شوند.
تبارشناسی عامل فرهنگی جهانی شدن

تبارشناسی عامل فرهنگی

دورکهایم در روشن ترین بیانی که از علایق خود دارد، اعلام میکند که می کوشد هم بر محدودیت های بحث ایده آلیسم - عقل گرایی آلمانی فایق آید، که به نظر او بر وضع پیشینی و جمع گرایانه دانش تأکید داشت، و هم بر...
ایده‌آل اروپایی کلیات جامعه‌شناسی

ایده‌آل اروپایی

زیمل به این ترتیب نظر نیچه را نسبی ارزیابی می کند. او می گوید نیچه تا حدودی به طور تعبدی فقط یک چهارچوب تحلیل را برگزیده است و مدعی است که این چهارچوب یگانه چهارچوب مناسب است. از طرف دیگر زیمل به این نکته...