0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
قدرت مرد در خانواده های پیشاصنعتی نظریه‌های اقتصادی

قدرت مرد در خانواده های پیشاصنعتی

جامعه‌ی ما، مثل سایر جوامع، پدرسالاری است. ارتش، صنعت، تکنولوژی، دانشگاه ها، علم، منصب های سیاسی، سرمایه خلاصه هر امکان قدرت در جامعه، از جمله نیروی قهری پلیس، کاملا در دست مردان است.
صنعتی شدن و کاهش منزلت زنان نظریه‌های اقتصادی

صنعتی شدن و کاهش منزلت زنان

وظایف زنانه نوعا در خانه متمرکز بود، در حالی که کار مردان آنان را به حوزه عمومی ‌می کشاند.
صنعت در جامعه مدرن نظریه‌های اقتصادی

صنعت در جامعه مدرن

قیمت بازار هر کالای خاص بنا به نسبت بین مقداری که عملا به بازار آورده می ‌شود و تقاضای کسانی که مایل به پرداخت قیمت طبیعی آن کالا، یا کل ارزش اجاره، کار و سودی هستند که باید پرداخت شود تا آن کالا به آنجا...
زایش فرهنگ مصرف گرایی نظریه‌های اقتصادی

زایش فرهنگ مصرف گرایی

گسترش تولید منوط به نوآوری انقلابی در فن آوری نبود بلکه متکی به جذب پیوسته ثروت انباشته به مدار گردش، استفاده بهتر از ذخایر کار، و فنون جدیدی بودند که مبادله کالاها و خدمات را آسان تر میکردند.
خاستگاه جاه طلبی در جامعه مدرن نظریه‌های اقتصادی

خاستگاه جاه طلبی در جامعه مدرن

هدف مال پرستی و جاه طلبی، جست وجوی ثروت، قدرت و حق انحصاری چیست؟ آیا هدف تأمین نیازهای طبیعی است؟
تقسیم و نابرابری اجتماعی نظریه‌های اقتصادی

تقسیم و نابرابری اجتماعی

این نوشته به بررسی دو نوع تقسیم اجتماعی و نابرابری هایی که ایجاد کرده اند می پردازد..
تقسیم کار در اقتصاد مدرن نظریه‌های اقتصادی

تقسیم کار در اقتصاد مدرن

بزرگترین بهبود در نیروهای مولد کار، و بخش اعظم مهارت، چیره دستی و داوری دربارهی این که به کدام سمت جهت میگیرد یا به کار بسته می ‌شود، اثرات تقسیم کار باشد.
توجه و تأیید سایر مردم به ثروتمندان نظریه‌های اقتصادی

توجه و تأیید سایر مردم به ثروتمندان

تقسیم کار را هم چون منبعی برای افزایش بهره وری و فراگیرندگی، و قدرت انگیزهی «بهبود وضعیت فرد» را چون انگیزه ای برای سودجویی فردی ترسیم کرده است.
تغییرات ساختاری در اقتصاد نظریه‌های اقتصادی

تغییرات ساختاری در اقتصاد

اگرچه کشاورزی از صنعت و تجارت عقب افتاده بود، اما سالانه با آهنگی کم تر از 0.5 درصد در دوره‌ی اولیه رشد می ‌کرد.
امتیازات اقتصادی ناشی از تقسیم کار نظریه‌های اقتصادی

امتیازات اقتصادی ناشی از تقسیم کار

دیدگاهی را در نوشته های اسمیت نشان می دهند که از تجارت بازار محور که در زمان او رایج بود دفاع میکند، و هم چنین نشانه ای از رویدادهای بعدی انقلاب صنعتی است.