0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
خودارزیابی در نیل به فهم تاریخی تاریخ و تاریخ‌نگاری

خودارزیابی در نیل به فهم تاریخی

فراهم آوردن شرایط خودارزیابی برای دانش آموز بسیار مهم است و در این زمینه نقش معلم و مدیریت مدرسه قابل توجه است.
اصول اخلاقی آموزش تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

اصول اخلاقی آموزش تاریخ

در این مقاله، از منظری اخلاقی و ارزشی به رابطه معلم با شاگردان در جریان آموزش می پردازیم.
حفظ و ارتقای آزادی یادگیرنده تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

حفظ و ارتقای آزادی یادگیرنده تاریخ

آموختن دانش تاریخی با حفظ آزادی دانش آموزان، فرایند یادگیری را استحکام و اعتبار بیشتر به دانش آموزان می بخشد.
نگریستن به تاریخ از منظر دیگران تاریخ و تاریخ‌نگاری

نگریستن به تاریخ از منظر دیگران

با نظر به مبنای معرفت شناختی پویایی علم، دانش تاریخی نیز همچون دیگر دانش ها همواره در حال پویایی و حرکت است.
اصول معرفت شناختی تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

اصول معرفت شناختی تاریخ

اصول مطرح شده در این مقاله، بیشتر بر بعد معرفت شناختی یادگیری - که متضمن بعد انسان شناختی است - تأکید دارند و متناسب با آن.
اصول اخلاقی یادگیری تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

اصول اخلاقی یادگیری تاریخ

در این مقاله، بعد اخلاقی و ارزشی یادگیری دانش آموز و راه یافتن وی به دانش تاریخی مورد نظر است.
نگرش واقع گرایانه به تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

نگرش واقع گرایانه به تاریخ

اثبات گرایان همواره در تلاش برای منحصر ساختن علم در علوم طبیعی و عینی بوده اند‌ و همین امر باعث شده است تا بسیاری از صورت‌های دانش بشری را نادیده انگاشته و از صحنه بیرون برانند.
نگرش های جدید به تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

نگرش های جدید به تاریخ

به اعتقاد کالینگوود، اطلاع از نظرات شاهدان عینی یک واقعه منجر به کسب دانش راجع به گذشته نمی شود و فقط عقیده ای را به ما انتقال می دهد
نگرش سازه گرایانه به تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

نگرش سازه گرایانه به تاریخ

تاریخی جدید می تواند از لابه لای صفحاتی که مورخ مینگارد، سر بر آورد، درحالی که مورخ از چنین خلاقیتی برخوردار نیست.
ماهیت معرفت شناختی تاریخ تاریخ و تاریخ‌نگاری

ماهیت معرفت شناختی تاریخ

در این مقاله رویکردهای مختلف به ماهیت معرفت شناختی تاریخ مورد بحث قرار خواهد گرفت