0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
آموزش در فضای تعاملی میان تفسیر و واقعیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

آموزش در فضای تعاملی میان تفسیر و واقعیت

تبیین پیوندهای علم انسانی با فرهنگ اجتماعی آن، این اصل ناظر به تأکید بیشتر بر قطب تفسیری و ارزشی در رابطه پیوستاری است.
ارتباط میان عرصه ‌ها‌‌‌ی مختلف برنامه درسی نظریه‌های تعلیم و تربیت

ارتباط میان عرصه ‌ها‌‌‌ی مختلف برنامه درسی

امروزه، با مطرح شدن ضرورت‌ هایی چون اسلامی ‌کردن علوم یا اسلامی ‌کردن آموزش و پرورش و کنار گذاشتن سکولاریسم از عرصه دانش‌ها، مباحثی مطرح می شود که حاکی از افتادن به دام همان برآمیختگی است که باید از آن...
ارتباط مرتبه ای میان دانش‌ ها نظریه‌های تعلیم و تربیت

ارتباط مرتبه ای میان دانش‌ ها

رابطه جنبه عملی و نظری در علوم انسانی را نباید به صورت گسیخته لحاظ نمود که خود، موجب بروز مشکل دیگری بشود که از آن به عنوان شکاف میان نظریه و عمل بسیار سخن رفته و علوم انسانی حاضر از آن در رنجند.
وحدت گرایی معرفت شناختی و برنامه درسی نظریه‌های تعلیم و تربیت

وحدت گرایی معرفت شناختی و برنامه درسی

علوم مختلف را می‌توان در نقاط مختلف یک پیوستار قرار داد که در یک قطب آن، علایق کنترلی و در قطب دیگر آن، علایق تفهمی‌ قرار دارد.
کثرت گرایی معرفت شناختی و برنامه درسی نظریه‌های تعلیم و تربیت

کثرت گرایی معرفت شناختی و برنامه درسی

تأثیر مفاهیم خاص رایج در یک رشته را می‌توان در نوع سؤال‌های پژوهشی آن رشته و نیز داد‌ه‌هایی که در پاسخ به آن سؤال‌ها فراهم می‌شود و همچنین در تفسیر داده‌ها ملاحظه کرد.
رویکردهای اساسی معاصر به برنامه درسی نظریه‌های تعلیم و تربیت

رویکردهای اساسی معاصر به برنامه درسی

در برنامه درسی به منزله پوییدن، تصور مواد و موضوعات ثابت و از پیش تعیین شده، جای خود را به جریان پویای تجربیات فرد می‌دهد.
رویکرد پیشنهادی برای برنامه درسی نظریه‌های تعلیم و تربیت

رویکرد پیشنهادی برای برنامه درسی

تعبیر «سنت گرایی» را برای رویکرد اسلامی می‌توان به کار برد زیرا سنت در مجموعه‌ اند‌یشه اسلامی جایگاه اساسی دارد
جنبه‌های فلسفی برنامه درسی نظریه‌های تعلیم و تربیت

جنبه‌های فلسفی برنامه درسی

از همان آغاز تکوین تلاش‌های منظم فلسفی، یعنی از زمان افلاطون، رابطه‌ای میان نوع و ویژگی‌های نگرش فلسفی با مسائل عرصه برنامه درسی وجود داشته است.
برنامه درسی تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

برنامه درسی تعلیم و تربیت

اجزائی از برنامه درسی همچون موضوعات درسی، آموزش، یادگیری و ارزشیابی، هر یک بر بنیآن‌ها‌‌یی فلسفی استوارند
منظومه مفاهیم جمهوری و منظومه مفاهیم دینی نظریه‌های تعلیم و تربیت

منظومه مفاهیم جمهوری و منظومه مفاهیم دینی

برخی از محققان اظهار کرده‌اند که تعارض‌های انگاشته شده میان جامعه مدنی و دین، بیشتر جنبه تاریخی دارد و می توان انتظار داشت که ترکیب‌های نوینی میان مفاهیم ذکر شده فراهم آید.