0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
انقلاب و مارکس جامعه‌شناسی مارکسیستی

انقلاب و مارکس

این پژوهش به دنبال بررسـی دیـدگاه کـارل مـارکس ، بـه عنـوان جامعـه شـناس و فیلسوف سیاسی با توجه به شرایط زندگی او در ارتباط با مفهومی به نام انقلاب است. درنتیجه به اندیشه های انقلابی او پرداخته و نظریه...
کار و ارزش (قسمت دوم) نظریه‌های اقتصادی

کار و ارزش (قسمت دوم)

تنها چیزی که می شود گفت این است که مقدار کار انسانی در آن صرف شده، بدون اینکه بتوان نحوۀ این صرف کار را تعیین نمود. این اشیا تنها معرف این هستند که در تولیدشان نیروی کار انسانی صرف شده و مقداری از کار...
عدالت چیست؟ (قسمت سوم) نظریه‌های اقتصادی

عدالت چیست؟ (قسمت سوم)

امروزه در میان محرومان و سازمانهای مترقی و دمکرات این نظر و عقیده گسترش می یابد که کره زمین و هر چه در آن است چه از جانب افراد و چه از جانب گروهها، اقشار و طبقات یا ملل حتی به صورت جمعی قابل تملک و تصاحب...
عدالت در جامعه بورژوازی (قسمت اول) نظریه‌های اقتصادی

عدالت در جامعه بورژوازی (قسمت اول)

زیبایی و زشتی، انسانی بودن یا نبودن واژه هایی مانند قانون و عقل زمانی آشکار می شود که محتوای اجتماعی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد.نظریه پردازان بورژوازی یا فراموش می کنند یا می خواهند ناگفته بگذارند...
تبارشناسی عامل فرهنگی جهانی شدن

تبارشناسی عامل فرهنگی

دورکهایم در روشن ترین بیانی که از علایق خود دارد، اعلام میکند که می کوشد هم بر محدودیت های بحث ایده آلیسم - عقل گرایی آلمانی فایق آید، که به نظر او بر وضع پیشینی و جمع گرایانه دانش تأکید داشت، و هم بر...
اتحاد جماهیر شوروی سایر مقالات

اتحاد جماهیر شوروی

اتحاد جماهیر شوروی، بین سال های 1922 تا 1991 تنها کشور کمونیستی در قرن بیستم بود. در آن زمان شوروی بزرگترین کشور دنیا بود و بین دو قاره اروپا و آسیا قرار داشت. شوروی قوی ترین کشور کمونیستی دنیا در طول...
آیا مارکس دانشمند بود؟ سایر مقالات

آیا مارکس دانشمند بود؟

هر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره تاریخ و اقتصاد- کشف‌هایی علمی نیستند. در واقع، شأن و مقامی را که مارکسیست‌ها به مارکس بخشیده‌اند،...
راز استثمار سایر مقالات

راز استثمار

اقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر آنها، مارکس باور داشت که نظام اقتصادی سرمایه‌داری، شکل از خودبیگانگی از زندگی بشر است. مارکس کار...
هگل‌گرایی واژگون سایر مقالات

هگل‌گرایی واژگون

هگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» به شمار می‌آورد. از این رو هدف تاریخ را آزادی «ذهن» از قید همه‌ی اوهام و قید و بندها می‌دید. در دیدگاه...
هدف تاریخ سایر مقالات

هدف تاریخ

به عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات تولیدی را تعیین می‌کنند، و مناسبات تولیدی نیز روبنا را. بخش‌های گوناگون فرهنگ، مانند سیاست، علم، هنر...