0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول) فلسفه تاریخ

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول)

اگر تجربه به عنوان جریان حالات متوالی مفهوم شود، فکر باید در حکم چیزی مفهوم شود که می تواند ساختار این جریان و صورتهای توالی را که به نمایش در می آورد بفهمد؛ یعنی، فکر قادر است گذشته و همچنین حال را بیندیشد.
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم) فلسفه تاریخ

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم)

مسلم است که با امتداد عمل عام حافظه در مورد خاص که هر چه به یاد آورده می شود یک عمل تفکر است، بازسازی تاریخ ذهن خود شخص امکان پذیر می شود، آیا نتیجه آن می شود که گذشته‌ای که به این ترتیب آگاهانه می توان...
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم) فلسفه تاریخ

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم)

ویژگی فکر این است که علاوه بر وقوع اینجا و اکنون در این بستر، می تواند خود را در یک تغییر بستر دیگر حفظ و در بستری متفاوت احیا کند.
درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم) فلسفه تاریخ

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم)

شرط وجود چیزی ممکن است به یکی از دو طریق زیر به آن مربوط شود: یا به عنوان چیزی که باید اول وجود داشته باشد، اما پس از به وجود آمدن، وجودش متوقف می شود یا به عنوان چیزی که باید مادام که آن چیز وجود دارد...
تاریخ نگاه به گذشته (قسمت دوم) فلسفه تاریخ

تاریخ نگاه به گذشته (قسمت دوم)

عمل تفکر دانش است و دانش چیزی بیش از شعور بی واسطه است. بنابراین، فرایند دانش جریان صرف شعور نیست. شخصی که شعورش صرفا توالی حالات باشد، صرفنظر از این که این حالات به چه نامی خوانده شوند، به هیچ وجه نمی...
آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت سوم) فلسفه تاریخ

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت سوم)

یقینا باید شکی ریشه‌ای درباره‌ی فلسفه و نیز علوم طبیعی وجود داشته باشد که متفکری را به این عقیده سوق می دهد که دانش فقط توسط مورخان و فقط از تفسیر مدرک تاریخی به دست می آید.
چیزی به نام پیشرفت تاریخی وجود دارد؟ (قسمت اول) فلسفه تاریخ

چیزی به نام پیشرفت تاریخی وجود دارد؟ (قسمت اول)

تکامل اصطلاحی است که در مورد فرایندهای طبیعی به کار می رود، در حدی که مفهوم این فرایندها آن باشد که انواع جدیدی در طبیعت به وجود می آورند. این مفهوم طبیعت به عنوان تکامل نباید با مفهوم طبیعت به عنوان روند...
پیوسته با دیدی از تاریخ فلسفه تاریخ

پیوسته با دیدی از تاریخ

از نظر تاریخی، این تمایز بین دوره های بدوی، دوره های عظمت و دوره های انحطاط حقیقت ندارد و هرگز هم نمی تواند داشته باشد. اما درباره‌ی واقعیاتی که آنان مطالعه می کنند هیچ اطلاعی نمی دهد و این ویژگی عصری...
تاریخ فعالیت اقتصادی فلسفه تاریخ

تاریخ فعالیت اقتصادی

اگر به ما گفته شود که در کارخانه اعتصاب کرده اند یا به بانک هجوم برده اند، می توانیم در ذهن خود مقاصد مردمی را که عمل جمعی شان آن اشکال را به خود گرفته است، بازسازی کنیم.
دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت اول) فلسفه تاریخ

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت اول)

هیچ چیز غیر از فکر تاریخ ندارد. مثلا، زندگی نامه ی شخصی هر قدر هم که تاریخ در بر داشته باشد، بر پایه ی اصولی بنا شده است که نه فقط غیر تاریخی، بلکه ضد تاریخی است. حدود آن حوادث زیست شناختی و تولد و مرگ...