0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ویروس کرونا و کودکان سایر بیماری‌ها

ویروس کرونا و کودکان

برای پیشگیری از کرونا فراموش نکنید بچه ها می‌توانند ناقل باشند. خیلی مهم است که بچه ها هم مثل بزرگترها بهداشت دست را رعایت کنند. دست شستن درست را شما یاد بگیرید و به آن‌ها هم آموزش بدهید. سرفه و عطسه کردن...
کمک به پزشکان ایتالیایی در مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا توسط رباتها ‏ سایر مقالات

کمک به پزشکان ایتالیایی در مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا توسط رباتها ‏

ربات ها می توانند به طور قابل توجهی به مبارزه با بیماری کرونا ویروس یا همان کووید 19 (‏COVID-19‎‏) کمک کنند. بیماری ‏که در سراسر جهان شیوع پیدا کرده و افراد زیادی را مبتلا ساخته است. ‏
کرونا و محیط کار بهداشت محیط

کرونا و محیط کار

این‌طور که معلوم است اگرچه کرونا تا حدودی کنترل شده است و اگرچه سیاستمداران باهدف راه‌اندازی بازار سرمایه و اقتصاد چراغ سبز پایان کرونا را روشن کرده‌اند و مارش پیروزی می‌زنند؛ اما باید بدانیم که کرونا...
فواید روزه گرفتن روزه

فواید روزه گرفتن

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ روزه داری را در ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن، ﭼﺮﺑﻰ‌ﻫﺎی ﺧﻮن و ﻓﺸـﺎر ﺧﻮن، ﻛﻨﺘﺮل وزن و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎری‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. در اﻏﻠـﺐ ﺑﻴﻤﺎری‌هایی ﻛﻪ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻰ ﻏﻠﻂ، ﭼﺎﻗﻰ و اﻓﺰاﻳﺶ...
پیشگیری از بیماری‌های صعب العلاج با روزه گرفتن روزه

پیشگیری از بیماری‌های صعب العلاج با روزه گرفتن

ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﻮردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در روزه داری اﺳﻼﻣﻰ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎرﺿﻪ‌ای در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨد، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ‌ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ زﻳﺎن ﺑﺎر و ﺑﻬﺒﻮد واﻛﻨﺶ ﺑﺪن در ﻣﻮارد...