ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
احکام
حکم پوشیدن جوراب نازک و رنگ پا سایر استفتائات

حکم پوشیدن جوراب نازک و رنگ پا

آیا در جایی که نامحرم حضور دارد، پوشیدن جوراب نازک (شیشه ای) یا رنگ پا برای خانم ها اشکال دارد؟
احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و پنج قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و پنج

پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است یا مجنى علیه یا شخص قصاص شده؟ که در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پیوند بزند.
احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و چهار قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و چهار

اگر قاضى در مجازات، صورت صلب را انتخاب کرد ـ با توجه به اینکه اگر مصلوب بعد از سه روز زنده بماند حق حیات دارد ـ اگر بخواهد قبل از اجراى حکم از داروها و غذاهاى مقاوم کننده بدن استفاده کند، آیا مى توان او...
احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و سه قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و سه

چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکى قانونى و ... در مجرم علائم حیات دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد اجراى مجدد حکم چه صورتى دارد؟ آیا بین حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و دو قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و دو

اولیاى مقتول بعضى بالغ و بعضى غیر بالغ مى باشند و اولیاى بالغ درخواست قصاص دارند، آیا در این موارد قصاص جایز است یا باید صبر کرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آیا موافقت قیم صغار در این مسأله دخالت دارد؟
احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و یک قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال بیست و یک

کودکى مجروح شده است، آیا پدر مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از دیه و قصاص جارح صرف نظر کند؟
احکام قضایی | قصاص: سوال بیست قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال بیست

در فرض اینکه ولىّ دم فقط یک صغیر باشد، در صورت صدور حکم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آیا تا کبیر شدن صغیر، باید صبر کرد و منتظر ماند؟ و یا اجراى حکم دادگاه (قصاص نفس) مصلحت است؟
احکام قضایی | قصاص: سوال نوزده قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال نوزده

چنانچه ولىّ دم فقط یک صغیر باشد، آیا قیم او (در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اینکه قیم مادر یا عموى ولى دم صغیر باشد.
احکام قضایی | قصاص: سوال هجده قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال هجده

شخصى چند زن را کشته است. بعضى از اولیاى دم خواهان قصاص و بعضى خواهان دیه و بعضى خواهان عفو مى باشند، چگونه باید عمل کرد؟
احکام قضایی | قصاص: سوال هفده قصاص

احکام قضایی | قصاص: سوال هفده

شخصى چند زن را به قتل رسانده است و اولیاى دم خواهان قصاص هستند. آیا باید اولیاى دم هر کدام نصف دیه مرد را به اولیاى قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بیان فرمایید.