0
ویژه نامه ها
وقف نامه و اسناد مکتوب

ثبت زمین وقفی مغایر با نیت واقف

اجاره وقف منفعت

اجاره موقوفه یا عواید آن | سوال ده

شرایط واقف

وقف شخصیت حقوقی | سوال چهار

رابطه واقف با موقوفه

جواز یکی بودن واقف و متولی | سوال دو

شرایط واقف

وقف شخصیت حقوقی | سوال سه

شرایط واقف

وقف شخصیت حقوقی | سوال دو

شرایط واقف

وقف شخصیت حقوقی | سوال یک

شرایط واقف

حکم وقف اجباری

شرایط واقف

وقف توسط غیر مسلمان

رابطه واقف با موقوفه

جواز یکی بودن واقف و متولی | سوال یک