0
ویژه نامه ها
استفتائات جدید احکام وقف

موافقت مقام معظم رهبری با وقف پول و استفاده از منافع آن در جهت نیت واقف

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال شصت و چهار

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال شصت و سه

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال شصت و دو

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال شصت و یک

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال شصت

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال پنجاه و نه

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال پنجاه و هشت

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال پنجاه و هفت

وقف‏

احکام وقف | تولیت وقف: سوال پنجاه و شش