0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

آفت دوستی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
وقتی مومن برادر ایمانی خود را عصبانی کرد بین خود و او جدایی انداخت.
امام علی علیه‌ السلام

بدترین دوست

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
بدترین برادران آن است که به خاطرش آدمی به زحمت افتد.
امام علی علیه‌ السلام

وظیفه آموختن اهل علم

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
خداوند از مردم نادان عهد نگرفت که علم بیاموزند ولی از دانایان عهد گرفت آموزش دهند.
امام علی علیه‌ السلام

بزرگ‌ترین گناهان

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.
امام علی علیه‌ السلام

روش حکومت داری و مدیریت جامعه

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
امام علی علیه السلام وقتی زیاد بن ابیه را به جای عبدالله بن عباس به فارس و شهرهای اطراف آن حاکم کرد او را در دستورالعملی طولانی از گرفتن مالیات نابه‌هنگام نهی کردند و فرمودند: عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آورگی کشاند و بیدادگری به مبارزه شمشیر می انجامد.
امام علی علیه‌ السلام

ارزش قناعت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
قناعت ثروتی است تمام نشدنی.
امام علی علیه‌ السلام

ارزش عفت و پاکدامنی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
پاداش مجاهدی که در راه خدا کشته می شوند از انسان پاکدامن که می تواند گناه کند و نمی کند بیشتر نیست. نزدیک است که شخص پاکدامن فرشته ای از فرشته های الهی گردد.
امام علی علیه‌ السلام

ارزش رنگ کردن مو و آراستگی مرد

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به امام علی علیه السلام گفتند: ای امیرالمومنین اگر موی سفید خود را با رنگ تغییر می دادید و خضاب می کردید بهتر نبود؟ حضرت فرمودند: رنگ کردن زینت است و ما در عزای پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله به سر می بریم.
امام علی علیه‌ السلام

دعای باران

امام علی علیه السلام در دعای نماز طلب باران گفتند:
خدایا ما را سیراب کن با ابرهای رام گشته و فرمانبر نه با ابرهای سرکش و خروشان.
امام علی علیه‌ السلام

شناخت جایگاه سخن و سکوت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
در سکوتی که جای گفتن حرف حق است خیری نیست همان طور که در سخن گفتن از روی نادانی خیری نخواهد بود.