0
ویژه نامه ها
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته یکصد با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته یکصد

برای پیشرفت فرزندان خود در جامعه، آداب معاشرت را با آنان تمرین کنیم.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و نه با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و نه

برای سعادت فرزند خود برنامه ای بریزیم که در ذهن او علم و دانش مهم‌تر از هر چیز دیگر باشد.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و هشت با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و هشت

برای توبیخ کردن فرزندمان از هیبت و وقار پدرش کمک بگیریم پس همیشه پدر را در ذهن کودک باعظمت جلوه دهید.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و هفت با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و هفت

فهم کودک خود را با مثال زدن تقویت کنیم.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و شش با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و شش

با آموزش قناعت، شیرینی زندگی را به فرزند خود هدیه کن.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و پنج با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و پنج

طوری عمل نکنیم که فرزند ما فریاد زدن را بیاموزد و از آن به عنوان یک اهرم (حربه) استفاده کند.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و چهار با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و چهار

بچه ما باید بداند که بدترین چیز مخالفت با خدا است و بهترین هدیه به فرزند آموزش یگانگی خداوند به او است.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و سه با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و سه

کودک یک امانت الهی است امانتدار خوبی باشیم.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و دو با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و دو

در وقت گریه کودک نه تنها ناراحت نشویم بلکه نوازش را فراموش نکنیم.<br />
مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و یک با فرزند خود اینگونه باشیم

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و یک

اولین کلمه ای که از زبان کودک ما بیان می شود بسیار با اهمیت است، با کلمات زیبا زبان بچه مان را باز کنیم.<br />