آخرین فایلهای قرآن کریم / سعید طوسی

عنوان زمان

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء فاتحة -صوتی

20:37

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق -صوتی

16:57

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات96-98 و سوره مبارکه نصر -صوتی

14:30

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین -صوتی

16:59

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 60-65- صوتی

11:41

سعید طوسی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) -صوتی

14:32

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره حدید آیات 1-9 -صوتی

11:50

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر-صوتی

17:19

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره فصلت آیات30-36 -صوتی

10:22

سعید طوسی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره های حج و مزمل -صوتی

07:00

سعید طوسی-تلاوت سوره زخرف 81-89 - صوتی

16:06

سعید طوسی - سوره مبارکه نجم -صوتی

14:49

سعید طوسی -سوره نور 35-38- صوتی

15:35

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر -صوتی

11:08

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده -صوتی

18:21

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب -صوتی

09:58

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 56-77 -صوتی

19:55

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 101-112 بلد ایات 1-4 -صوتی

16:13

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات 20-24 -صوتی

18:13

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات 1-20 و کوثر -صوتی

17:25
فایلهای قرآن کریم / سعید طوسی با موضوع   تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب
فایلهای قرآن کریم / سعید طوسی با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / سعید طوسی با موضوع   قرائت قرآن کریم