راسخون - یار همیشه همراه : فیلم داستانی دروازه ساعات