ارسال و دریافت فکس و مدیریت بر امور مربوطه توسط Fax Machine 4.33