0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

کاستى قدرت و کنترل شهوت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هرگاه توانایی دست یافتن به چیزی زیاد باشد میل و شهوت رسیدن به آن کم می شود.

امام علی علیه‌ السلام

عامل زیاد شدن نعمت و زوال آن

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
خداوند را در هر نعمتی حقی است هر که حق آن نعمت را به جا آورد خداوند بر نعمتش بیفزاید و هر که از بجا آوردن آن حق کوتاهی کند پروردگار آن نعمت را در خطر نابودی قرار می دهد.

امام علی علیه‌ السلام

روش صحیح پاسخگویى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هرگاه پاسخ دادن طولانی و زیاد باشد پاسخ درست پنهان گردد.

امام علی علیه‌ السلام

ارزش ترس از خداوند

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از خدا بترس هر چند ترسی اندک باشد و بین خود و خدای خویش پرده ای بیفکن گرچه نازک باشد.

امام علی علیه‌ السلام

روز سخت انتقام مظلوم از ظالم

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
روز انتقام گیری مظلوم از ظالم سخت تر است از روزی که بر مظلوم گذشت.

امام علی علیه‌ السلام

غضب، خانه خراب کن است

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
سنگ غضب در خانه هر که باشد باعث خرابی آن می گردد.

امام علی علیه‌ السلام

آثار سوء سهل انگاری و سخن چینى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر که در کارها سهل انگاری کند حقوق و منافع خود را ضایع می کند و آنکه از سخن چین پیروی کند دوست خود را از دست می دهد.

امام علی علیه‌ السلام

مشکلات تشکیل خانواده

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
زن و زندگی همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره ای جز بودن با او نیست.

امام علی علیه‌ السلام

اقسام عبادت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
عده ای خدا را بندگی می کنند از روی رسیدن به ثواب که این عبادت تاجرانه است و جمعی خدا را بندگی می کنند از روی ترس که این عبادت غلامان و بردگان است و گروهی خدا را بندگی می کنند به جهت سپاسگزاری از نعمت هایش و این عبادت آزادگان است.

امام علی علیه‌ السلام

ارزش دنیا از نگاه امام علی علی علیه السلام

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به خدا قسم این دنیای شما در چشم من از استخوان بی گوشت خوک در دست بیمار جذامی پست تر است.