لیست مسابقات
مسابقه روزانه 26 آبان ماه

شروع مسابقه: شنبه، 26 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 25 تا 30  ) آبان ماه را تا( 1 آذر )می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( الگوی امام زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 25 آبان ماه

شروع مسابقه: جمعه، 25 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 25 تا 30  ) آبان ماه را تا( 1 آذر )می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (الگوی امام زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 24 آبان ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 24 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 24 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  21 تا 25   آبان ماه را تا 26  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( اسرار سوره عنکبوت ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 23 آبان ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 23 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 25 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  21 تا 25   آبان ماه را تا 26  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( اسرار سوره عنکبوت ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 22 آبان ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 22 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 25 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( اسرار سوره عنکبوت ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه