لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 30 دی ماه

شروع مسابقه: يکشنبه، 30 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 دی 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 26 تا 30) دی ماه را تا (1 بهمن ماه ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( علت فرار شاه ) راسخون مراجعه کنیدتوجه توجه :کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه :روی بنر بالا کلیک کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردلیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 29 دی ماه

شروع مسابقه: شنبه، 29 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 دی 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( انقلاب ۱۳۵۷ ایران  ) راسخون مراجعه کنیدتوجه توجه :کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه :روی بنر بالا کلیک کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردلیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 28 دی ماه

شروع مسابقه: جمعه، 28 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 دی 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 26 تا 30) دی ماه را تا (1 بهمن ماه ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( انقلاب ۱۳۵۷ ایران  ) راسخون مراجعه کنیدتوجه توجه :کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه :روی بنر بالا کلیک کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردلیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 27 دی ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 27 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 دی 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 26 تا 30) دی ماه را تا (1 بهمن ماه ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( علت فرار شاه ) راسخون مراجعه کنیدتوجه توجه :کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه :روی بنر بالا کلیک کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردلیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 26 دی ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 26 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 دی 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 26 تا 30) دی ماه را تا (1 بهمن ماه ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( علت فرار شاه ) راسخون مراجعه کنیدتوجه توجه :کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه :روی بنر بالا کلیک کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردلیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه