لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 31 فروردین

شروع مسابقه: جمعه، 31 فروردين 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 7 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  14ا فروردین تا  30  فروردین) را تا پایان ( روز 7 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به اعترافات در قیامت

جوایز:

سوالات :( 14افروردین تا 30 فروردین  را تا روز 7 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 30 فروردین

شروع مسابقه: پنجشنبه، 30 فروردين 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 7 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  14ا فروردین تا  30  فروردین) را تا پایان ( روز 7 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به اعترافات در قیامت

جوایز:

سوالات :( 14افروردین تا 30 فروردین  را تا روز 7 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 29 فروردین

شروع مسابقه: چهارشنبه، 29 فروردين 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 7 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  14ا فروردین تا  30  فروردین) را تا پایان ( روز 7 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به اعترافات در قیامت

جوایز:

سوالات :( 14افروردین تا 30 فروردین  را تا روز 7 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 28 فروردین

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 28 فروردين 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 7 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  14ا فروردین تا  30  فروردین) را تا پایان ( روز 7 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به اعترافات در قیامت

جوایز:

سوالات :( 14افروردین تا 30 فروردین  را تا روز 7 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 27 فروردین

شروع مسابقه: دوشنبه، 27 فروردين 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 7 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  14ا فروردین تا  30  فروردین) را تا پایان ( روز 7 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به اعترافات در قیامت

جوایز:

سوالات :( 14افروردین تا 30 فروردین  را تا روز 7 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید

شرکت در مسابقه