لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 19 آذر ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 19 آذر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 20 آذر 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) آذر ماه را تا ( 21 آذر ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( نمازگریزی ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردتوجه:


1- اسامی برندگان مسابقات روزانه از ردیف (58 تا 79) می باشد


2 -اهدا هدایا به صورت قرعه کشی بوده و تقدیم گردید لطفا کلیک کنید
منتظر نظرات و پیشنهادات

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 18 آذر ماه

شروع مسابقه: يکشنبه، 18 آذر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 20 آذر 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) آذر ماه را تا ( 21 آذر ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( نمازگریزی ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردتوجه:


1- اسامی برندگان مسابقات روزانه از ردیف (58 تا 79) می باشد


2 -اهدا هدایا به صورت قرعه کشی بوده و تقدیم گردید لطفا کلیک کنید
منتظر نظرات و پیشنهادات

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 17 آذر ماه

شروع مسابقه: شنبه، 17 آذر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 20 آذر 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) آذر ماه را تا ( 21 آذر ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  (سلام کردن به اهلبیت ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردتوجه:


1- اسامی برندگان مسابقات روزانه از ردیف (58 تا 79) می باشد


2 -اهدا هدایا به صورت قرعه کشی بوده و تقدیم گردید لطفا کلیک کنید
منتظر نظرات و پیشنهادات

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 16 آذر ماه

شروع مسابقه: جمعه، 16 آذر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 20 آذر 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) آذر ماه را تا ( 21 آذر ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (سلام کردن به اهلبیت) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردتوجه:


1- اسامی برندگان مسابقات روزانه از ردیف (58 تا 79) می باشد


2 -اهدا هدایا به صورت قرعه کشی بوده و تقدیم گردید لطفا کلیک کنید
منتظر نظرات و پیشنهادات 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 15 آذر ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 15 آذر 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 15 آذر 1397
توضیحات:

سوالات روزانه ( 11 تا 15 ) آذر ماه را تا ( 16 آذر ) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  ابزار جنگی ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گردتوجه:


1- اسامی برندگان مسابقات روزانه از ردیف (58 تا 79) می باشد


2 -اهدا هدایا به صورت قرعه کشی بوده و تقدیم گردید لطفا کلیک کنید
منتظر نظرات و پیشنهادات 

شرکت در مسابقه