لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 26 اردییهشت

شروع مسابقه: چهارشنبه، 26 ارديبهشت 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  21 اردیبهشت  تا  31 ازدیبهشت ) را تا پایان ( روز 31اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود بهارواح آدمیان در عالم برزخ چند گروهند؟

جوایز:

سوالات :( 21 ااردیبهشت تا 31 اردیبهشت  را تا (روز 31 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 25 اردییهشت

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 25 ارديبهشت 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  21 اردیبهشت  تا  31 ازدیبهشت ) را تا پایان ( روز 31اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود بهارواح آدمیان در عالم برزخ چند گروهند؟

جوایز:

سوالات :( 21 ااردیبهشت تا 31 اردیبهشت  را تا (روز 31 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 24 اردییهشت

شروع مسابقه: دوشنبه، 24 ارديبهشت 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  21 اردیبهشت  تا  31 ازدیبهشت ) را تا پایان ( روز 31اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود بهارواح آدمیان در عالم برزخ چند گروهند؟

جوایز:

سوالات :( 21 ااردیبهشت تا 31 اردیبهشت  را تا (روز 31 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 23 اردییهشت

شروع مسابقه: يکشنبه، 23 ارديبهشت 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  21 اردیبهشت  تا  31 ازدیبهشت ) را تا پایان ( روز 31اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود بهارواح آدمیان در عالم برزخ چند گروهند؟

جوایز:

سوالات :( 21 ااردیبهشت تا 31 اردیبهشت  را تا (روز 31 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 22 اردییهشت

شروع مسابقه: شنبه، 22 ارديبهشت 1403

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 ارديبهشت 1403
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (  21 اردیبهشت  تا  31 ازدیبهشت ) را تا پایان ( روز 31اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود بهارواح آدمیان در عالم برزخ چند گروهند؟

جوایز:

سوالات :( 21 ااردیبهشت تا 31 اردیبهشت  را تا (روز 31 اردیبهشت ) فرصت پاسخگویی دارید 

شرکت در مسابقه