برگزیده‌ها
شهره ی شهر

بلیغه-ی-شیرازی بلیغه ی شیرازیاز زنان شاعر شیراز. بیت زیر به او منسوب است: شب سگ كویت به هر جایى كه پهلو مى‏نهد روز خورشید آن زمین را بوسد و رو مى‏نهد برخى تذكره‏ها بیت فوق را به نهانى شیرازى نسبت داده‏اند. تاریخ تولد، وفات و یا زندگى او معلوم نیست. ادامه ...