برگزیده‌ها
شهره ی شهر

ادهم-خلخالی ادهم خلخالی(س دهم ق)، واعظ و شاعر، متخلص به عزلتى. وى از واعظان معروف زمان خود بود كه «باب حادى عشر» علامه حلّى را به نام «لوازم الدین» به شعر فارسى در وزن «لیلى و مجنون» نظامى ترجمه و تفسیر كرده است. دیگر آثار وى: «دیوان عزلتى»؛ «مشرق التوحید». ادامه ...