برگزیده‌ها
شهره ی شهر

ابونصر-اسماعیل-فارابیابونصر اسماعیل فارابیابونصر اسماعیل بن حماد نیشابورى مسكن و مدفن و فارابى الاصل خواهرزاده (اسحق بن ابراهیم) است.وى در فاراب متولد و به جوهرى شهرت یافته و در علم و فطانت و ذكاوت نادره دوران و اعجوبه زمان و بالخصوص در لغت و فنون ادب امام اهل لغت و مرجع علماء عربیه بوده و به جهت تحصیل لغت عرب و اطلاعات بر نكات و حقائق مشكلاتادامه ...