برگزیده‌ها
شهره ی شهر

عبدالحمید-میرزا-حسابی عبدالحمید میرزا حسابیسال تولد: 1309، مرتبه علمى: استاد، رشته: جراحى عمومى، دانشكده: پزشكى، دانشگاه: علوم پزشكى تهران. خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى: دكتراى پزشكى عمومى از دانشگاه تهران در سال 1335، و دكتراى تخصصى جراحى عمومى از دانشكده پزشكى دانشگاه تهران در سال 1338. مرتبه علمى: استادیار رشته جراحى دانشگاه علوم ادامه ...