برگزیده‌ها
شهره ی شهر

حسنحسنسالم حسن الدوسری

عرب از قبیله الدواسر، سنی، دیپلم بازرگانی از وزارت آموزش و پرورش بحرین 1974، دیپلم مدیریت از مؤسسه عربی مدیریت در مصر 1990، دیپلم زبان آلمانی از برمن آلمان 1982.
 پیشینه
رئیس شهرداری منامه 1993، مدیر گروه راه ها و حفاظت راه ها در شهرداری 1996،ادامه ...