برگزیده‌ها
شهره ی شهر

نظام-الدیننظام‌الدینفقیه

نظام‌الدین فقیه (۱۳۳۲، استهبان -) معروف به پروفسور فقیه، دانشمند و متخصص برجسته علوم سیستم و سایبرنتیک ایرانی و استاد دانشگاه شیراز است. او در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد نمونه کشوری انتخابادامه ...