برگزیده‌ها
شهره ی شهر

علی-علیزاده-آستاری علی علیزاده آستاریسال تولد:-، مرتبه علمى: دانشیار، رشته: آب‏شناسى، دانشكده: داروسازى، دانشگاه: علوم پزشكى تبریز. خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى: دكتراى داروسازى از دانشگاه تبریز در سال 1351، دیپلم در رشته هیدروكلیماتولوژى از كشور فرانسه، دكتراى دولتى آب‏شناسى از كشور فرانسه در سال 1360. مرتبه علمى: دانشیار دانشكده ادامه ...