برگزیده‌ها
شهره ی شهر

فریدون-کاوه فریدون کاوهسال تولد:-، مرتبه علمى: دانشیار، رشته: مهندسى آبیارى و زهكشى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: شهید چمران اهواز خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى: دكتراى مهندسى آبیارى و زهكشى. مرتبه علمى: دانشیار دانشكده كشاورزى دانشگاه شهید چمران اهواز. زمینه‏هاى علمى و تحقیقاتى: زهكشى، شستشو و اصلاح خاك‏هاى شور و ادامه ...