گفتمان در راسخون

مشاوره

پرسش و پاسخ

پنجشنبه، 19 تير 1399
آیا حیوانى که به عنوان کفّارۀ محرمات احرام ذبح مى‌شود باید داراى شرایط قربانى باشد، و آیا در منا ذبح شود، یا بعد از بازگشت به وطن خود هم مى‌تواند انجام دهد؟
پنجشنبه، 19 تير 1399
پس از آن که حاجى در میقات محرم شد، آیا به مجرد ورود به شهر فعلى مکه (با توجه به توسعۀ آن) تظلیل بى‌مانع است یا باید به محل اقامت وارد شود و از آن به بعد تظلیل بى‌اشکال است؟
پنجشنبه، 19 تير 1399
با توجه به این که مسجد تنعیم (میقات عمرۀ مفرده) اینک داخل شهر مکه قرار گرفته، پس از احرام در مسجد «تنعیم» تظلیل از آنجا تا مسجدالحرام یا تا محل اقامت چه حکمى دارد؟
پنجشنبه، 19 تير 1399
در ایامى که محرم در منا است و هنوز حلق نکرده، آیا مى‌تواند هنگام رفتن به مسجد خیف و براى رمى جمره یا قربانگاه در بین راه زیر سایه برود یا نه؟
پنجشنبه، 19 تير 1399
آیا محرم، هنگام وقوف در عرفات، در حال جابجا شدن؛ مثلاً رفتن به مسجد نمره مى‌تواند زیر سایه برود؟

انجمن ها

منتخب فیلم و صوت

رخدادها در راسخون

حدیث

پیامک

تقویم تاریخ

گالری تصاویر راسخون