اساطیر جهان
آفيداس āfidās

در اساطير يونان باستان، نام آفيداس (Aphidas) براي دو تن ذکر شده که عبارتند از:
1- پسر آرکاس  (Arcas) از لئانيرا (Leanira) يا مگانيرا (Meganira) يا کريسوپليا (Chrysopelia) يا اراتو  ...

آفريکوس āfrikus

مظهر باد جنوب غربي در اساطير روم باستان می‌باشد. آفريکوس (Africus) را با ليپس (Livos/Lips)، خداي يوناني باد جنوب غربي برابر و همانند دانسته و همچنين وي را شبيه و همانند کوروس (Corus)، خداي محلي و بومي رومي می‌دانند.
  ...

آفرودیته āfrodite

الهه‌ی عشق، زیبایی، شهوت، حاصلخیزی و یکی از الهه‌های المپ (Olympian)، که رومی‌ها او را ونوس (Venus) می‌خواندند. در کشورهای مختلف، آفرودیته (Aphrodite) را با نام‌های زهره (Zohreh) در ایران، عیشتر (Ishtar) ...

 آفتوروس āfetoros

یکی از القاب و صفات آپولو (Apollo)، خدای خورشید در اساطیر یونان باستان می‌باشد. آپولو با صفت آفتوروس (Aphetoros) مانند صفت دیگرش آرگوروتوکسوس (Argurotoxos) به عنوان خدای کمان شناخته می‌شد.
  ...

 آفارئوس āfāreus

در اساطیر یونان باستان، نام آفارئوس (Aphareus) برای سه تن ذکر شده که عبارتند از:
1- پادشاه مسنیا (Messenia) و پسر پریئرس (Perieres) و گورگوفونه (Gorgophone) که با آرنه (Arene) ازدواج ...

آغات āghāt

آغات (Aghat) یا آهات (Ahat) در اساطیر فنیقی نام قهرمانی فناپذیر بود. آهات پسری بود که خداوند ال (El) وی را به دانیل (Daniel)، پهلوانی اساطیری و حاکم سرزمین فنیقیه، عطا کرد. (      افسانه‌ی آغات) ...

آشوینیائی āšviniai

نام دو عالم الهیِ همانند و یکسان در اساطیر لیتوانی که با آسوین‌های (Asvins) ودایی قابل قیاس می‌باشند. سمبل‌ها و تصاویر آشوینیائی (Ashvieniai) نیز در معماری ساختمان‌های محلی و به خصوص در بالای سقف‌ها به کار برده می‌شد که این سمبل‌ها خانه را از وجود ارواح بد ...

آستیاناکس āstiānāks

 
در اساطیر یونان باستان، نام آستیاناکس (Astyanax) برای سه تن ذکر شده که عبارتند از:
1- پسر هراکلس (Heracles) و اپیلائیس (Epilais).
2- پسر هکتور (Hector) و آندروماخه (Andromache) ...

آستیاژس āstiāǰes

در اساطیر یونان باستان، نام آستیاژس (Astyages) برای دو تن ذکر شده که عبارتند از:
1- یکی از رؤسای اتیوپیایی (Ethiopian) که با دیدن سر بریده شده‌ی مدوسا (Medusa) به سنگ تبدیل شد. سر مدوسا را پرسئوس (Perseus) ...

 آستغیک āstqik

الهه‌ی دوستی، زیبایی و آب که دومین الهه از الهه‌های ارامنه می‌باشد. معبد وی در شهر آشتی شات (Ashtishat) واقع در ایالت تارن (Taron) قرار داشت که آنجا را حجله‌ی آستغیک (Astghik) می‌نامیدند، زیرا آستغیک نام همسر یا معشوقه‌ی واهاگن (

آستس āsetes

رهبر یک کشتی در اساطیر یونان باستان که ملاحان را برای دیونیزوس(2) (Dionysus) اسیر می‌کرد. استس (Acetes) تنها مرد روی کشتی بود که دیونیزوس به خوبی وی را می‌شناخت. ...

 آستریون āsterion

در اساطیر یونان باستان نام آستریون (Asterion) برای پنج تن ذکر شده که عبارتند از:
1- یکی از اهالی پیرسیا (Piresia)، پسر کومتس(1) (Cometes) یا هیپراسیوس (Hyperasius) که وی را آستریوس(1) (Astraeus) ...

 آستریوس āsterius

در اساطیر یونان باستان، نام آستریوس (Asterius) برای هشت تن ذکر شده که عبارتند از:
1- پسر کومتس  (Cometes) یا هیپراسیوس (Hyperasius) و یکی از اهالی پیرسیا (Piresia).
2- پسر نلئوس (Neleus) ...

آستراباکوس āstrābākus

یکی از اهالی اسپارت (Sparta) و پسر ایربوس (Irbus) در اساطیر یونان باستان می‌باشد. آستراباکوس (Astrabacus) با برادرش آلوپکوس (Alopecus)، مجسمه‌ای چوبی از الهه‌ی آرتمیس اورتیا (Artemis Orthia) ...

استرائوس āstrāus

در اساطیر یونان باستان نام آسترائوس (Astraeus) برای دو تن ذکر شده که عبارتند از:
1- یک خدای نجومی و خدای چهار بادِ بورئاس(1) (Boreas)، زفیروس (1) (Zephyrus)، ائوروس (Eurus) و نوتوس (Notus) ...

آسترئا āstreā

نام صورت فلکی ویرژو (Virgo) یا سُنبله، دختر زئوس (Zeus) و تمیس (Themis) و خواهر پودیسیتیا (Pudicitia) در اساطیر یونان باستان می‌باشد. وی حس عدالت و تقوا را در بین افراد بشر منتشر می‌کرد.
این مطلب مربوط ...

آستارته āstārte

در اساطیر فنیقیه (Phoenician)، نام الهه‌ی باروری، زیبایی، عشق جنسی و مطابق با عیشتر (Ishtar) بابلی‌ها بود که بعدها به علت یکی شدن وی با الهه‌ی دیگر، او را خدای ماه نیز به شمار آوردند.
نیاکان کارتاژیان در فنیقیه، آستارته (Astarte) ...

استابیس āstābis

خدای جنگ در اساطیر هوری (Hurrian) می‌باشد. آستابیس (Astabis) با نینورتا (Ninurta)، خدای اکدی (Akkadian) یکسان و همسان دانسته شده و نام هیتی (Hittite) او زاماما (Zamama) ...

آست āset

 آست āset
نام الهه‌ی اصلی و بسیار کهن در اساطیر مصر باستان که قبل از ایزیس (Isis)، یعنی در زمانی که هنوز ایزیس توسط رومی‌ها و یونانی‌ها به مصر نیامده بود، به نام یک الهه‌ی مادر پرستیده می‌شد. در حقیقت آست (Aset) ...

آسپالیس āspālis

در اساطیر یونان، آسپالیس (Aspalis) نام دختر آرگائوس (Argaeus) و یکی از دخترانی بود که مورد پسند ملیتوس (Meliteus) قرار گرفت. بنابراین ملیتوس دستور داد تا آسپالیس را به خدمت او بفرستند. دختر، قبل از آنکه دست مأمورین به وی برسد خود را ...