0
ویژه نامه ها

غضب، خانه خراب کن است

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
سنگ غضب در خانه هر که باشد باعث خرابی آن می گردد.

آثار سوء سهل انگاری و سخن چینى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر که در کارها سهل انگاری کند حقوق و منافع خود را ضایع می کند و آنکه از سخن چین پیروی کند دوست خود را از دست می دهد.

مشکلات تشکیل خانواده

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
زن و زندگی همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره ای جز بودن با او نیست.

اقسام عبادت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
عده ای خدا را بندگی می کنند از روی رسیدن به ثواب که این عبادت تاجرانه است و جمعی خدا را بندگی می کنند از روی ترس که این عبادت غلامان و بردگان است و گروهی خدا را بندگی می کنند به جهت سپاسگزاری از نعمت هایش و این عبادت آزادگان است.

ارزش دنیا از نگاه امام علی علی علیه السلام

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به خدا قسم این دنیای شما در چشم من از استخوان بی گوشت خوک در دست بیمار جذامی پست تر است.

نشانه خردمندى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به امام علی علیه السلام عرض کردند آدم عاقل را برایمان توصیف کن فرمودند: عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خودش بگذارد. عرض کردند: جاهل و نادان را توصیف کنید. حضرت فرمودند: بیان کردم.

تفاوت اخلاقى مردان و زنان

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
صفات خوب زن صفات بد مرد محسوب می شود به خود نازیدن ترس و بخل وقتی زن به خویش نازد و کبر ورزد اجازه ندهد کسی به او تعرض کند و هرگاه بخیل باشد از اموال خود و شوهرش حفاظت می نماید و اگر ترسو باشد از آنچه به او روی آورد هراسان است.

پرهیز از آغازگرى در مبارزه

امام علی علیه‌ السلام به فرزند خود امام حسن علیه السلام فرمودند:
کسی را به مبارزه دعوت نکن و اگر ترا به مبارزه خواندند اجابت کن زیرا که دعوت کننده به مبارزه ستمگر است و ستمگر شکست خورده و زبون است.

ره آورد انفاق

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.

معنای عدل و احسان

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
امام علی علیه السلام درباره این کلام خدا که فرمود: «همانا خداوند به عدل و احسان امر می کند.»، فرمودند: عدل یعنی انصاف و احسان یعنی جود و بخشش.