0
ویژه نامه ها

پاداش سنت نیک‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرکه سنّت نیکویى بگذارد که پس از مرگش بدان عمل شود، هم اجر خودش را دارد وهم به اندازه اجر کسانى که به آن عمل مى‌کنند، بى آنکه از اجر ایشان چیزى کم شود و هرکه سنّت ناپسندى بنهد و پس از مرگش بدان رفتار شود، گنهکار است و به اندازه گناهان کسانى که به آن سّنت عمل مى‌کنند نیز برایش باشد، بى آنکه از گناه آنان چیزى کم شود.

پرهیز از سوگند دروغ‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از سوگند دروغ بپرهیزید که آن خانه‌ها را از ساکنانش خالى مى‌کند.

بالاترین درجه زیرکى‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بالاترین درجه زیرکى، پرهیزگارى است و احمقانه‌ترین حماقت، گنهکارى.

زیرک‌ ترین مومن‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) در پاسخ به این سؤال که زیرک ترین مومنان کیست؟ فرمودند: کسى که بیشتر از همه آنان، به یاد مرگ باشد و خود را براى آن، آماده‌تر سازد.

ویژگی انسان زیرک‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زیرک کسى است که نفس خود را محکوم سازد و براى پس از مرگ کار کند.

اهمیت شرکت در تشییع جنازه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
براى نیکى به پدر و مادرت، مسافت دو ساله بپیما. براى بجا آوردن صله رحم، مسافت یک ساله بپیما. براى عیادت بیمار، یک میل راه بپیما و براى شرکت در تشییع جنازه‌اى، دو میل راه بپیما.

بهترین تشییع کنندگانِ جنازه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین تشییع کنندگانِ جنازه، کسى است که [خدا و مرگ و پس از مرگ را] بیشتر یاد کند و کسى که تا جنازه [در گور] نهاده نشود او ننشیند و کامل‌ترین پیمانه [ثواب] را کسى دارد، که سه مرتبه (سه مشت) خاک روى لحد بریزد.

فریاد متوفی هنگام تشییع جنازه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هیچ مرده‌اى نیست که در تابوتش نهاده و سه گام برده شود، مگر اینکه با صدایى، که هر کس که خدا بخواهد آن را مى‌‎شنود، صدا مى‌زند: اى برادران! اى تابوت‌کشان! زنهار که دنیا شما را چون من نفریبد! و روزگار شما را نیز چون من بازى ندهد! براى بازماندگانم مال و منال بر جاى گذاشتم، در حالى که آنان بار گناهى از مرا به دوش خود نمى‌کشند و شما نیز مرا تشییع مى‌کنید و سپس تنهایم مى‌گذارید و خداوند جبّار از من حساب مى‌کشد.

قرائت سوره بقره هنگام خاکسپاری میت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه کسى از شما مرد او را نگه ندارید و زود به خاکش بسپارید و بالاى سرش، آغازِ سوره بقره خوانده شود و پایین پایش پایانِ سوره بقره.

آداب سلام کردن‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کوچک به بزرگ سلام کند و یک نفر به دو نفر و عده کمتر به عده بیشتر و سواره به پیاده و رهگذر به ایستاده و ایستاده به نشسته.