0
ویژه نامه ها

استدراج و مهلت دهى خداوند

امام حسین علیه السلام فرمودند:
استدراج و مهلت دهى خداوند سبحان به بنده اش این است که به او نعمت هاى فراوان دهد و توفیق شکرگزارى را از وى بگیرد.

پرهیز از غیبت برادران دینی

امام حسین علیه السلام فرمودند:
وقتى که برادر دینى ات از تو جدا شد، سخنى پشت سر او نگو، مگر این که دوستدارى او در پشت سر تو آن را بگوید.

تأخیر در مرگ و افزایش روزى با صله رحم‏

امام حسین علیه السلام فرمودند:
کسى که دوست دارد اجلش به تأخیر افتد و روزى ‏اش افزایش یابد، صله رحم به‏ جا آورد.

نجات از آتش با گریه از ترس خدا

امام حسین علیه السلام فرمودند:
گریه از ترس خدا، باعث نجات از آتش جهنم است.

اثر نافرمانى خداوند

امام حسین علیه السلام فرمودند:
کسى که با نیرنگ و معصیت خدا، در پى به ‏دست آوردن چیزى رود، کمتر به آنچه امید دارد مى‏ رسد، و زودتر به آنچه مى ‏ترسد، دچار مى‏ شود.

خیر فراوان در پنج چیز

امام حسین علیه السلام فرمودند:
پنج چیز است که در هرکسى نباشد، خیر زیادى در او نیست: عقل، دین، ادب، حیا و خوش‏خویى.

پیروى از حق و کمال عقل‏

امام حسین علیه السلام فرمودند:
عقل جز با پیروى از حق، کامل نمى‏شود.

گناهى آسان تر از پوزش

امام حسین علیه السلام فرمودند:
چه بسا گناهى که نیکوتر از پوزش است.

اثر خردمندى و یقین به مرگ‏

امام حسین علیه السلام فرمودند:
اگر مردم خردمند مى‏شدند و مرگ را باور مى‏داشتند، دنیا ویران مى‏گشت.

اثر پذیرش هدیه‏

امام حسین علیه السلام فرمودند:
آن‏ کس که هدیه تو را بپذیرد، تو را در بزرگوارى کمک کرده است.