0
ویژه نامه ها

در قنوت نماز وتر، هفتاد بار استغفار، بگویید براى اینکار دست چپ را مقابل صورت قرار دهید و با دست راست استغفار را بشمارید.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
8

حج یا سفره گسترده رحمت حق

امام صادق علیه السلام فرمودند:
8

خلوص در حج

امام صادق علیه السلام فرمودند:
8

نشانه هاى عاقل و جاهل

امام صادق علیه‌ السلام فرمودند:

وظیفه‌ ثروتمندان در برابر نیازمندان

امام صادق علیه السلام فرمودند:

عقل، جهل و مشورت از دیدگاه امام صادق (ع)

حمران بن اعین و صفوان بن مهران جمّال مى گویند:

معیار مباهات از نظر امام صادق علیه‌ السلام

امام صادق علیه‌ السلام فرمودند:

همه چیز در پرتو عقل

امام صادق علیه‌ السلام فرمودند:

رابطه عقل و حکمت

امام صادق علیه‌ السلام فرمودند:

فاصله ایمان و کفر

امام صادق علیه‌ السلام فرمودند: