0
ویژه نامه ها

نصایح امام حسن عسکری علیه السلام

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
شما را به تقوای الهی و پارسایی در دینتان و تلاش برای خدا و راستگویی و امانتداری درباره کسی که شما را امین دانسته ـ نیکوکار باشد یا بدکار ـ و طول سجود و حُسنِ همسایگی سفارش می کنم. (حضرت) محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) برای همین آمده است. در میان جماعت های آنان نماز بخوانید و بر سر جنازه آنها حاضر شوید و مریضانشان را عیادت کنید. و حقوقشان را ادا نمایید، زیرا هر یک از شما چون در دینش پارسا و در سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخلاق با مردم باشد، گفته می شود: این یک شیعه است، و این کارهاست که مرا خوشحال می سازد. تقوای الهی داشته باشید، مایه زینت باشید نه زشتی، تمام دوستی خود را به سوی ما بکشانید و همه زشتی را از ما بگردانید، زیرا هر خوبی که درباره ما گفته شود ما اهل آنیم و هر بدی درباره ما گفته شود ما از آن به دوریم. در کتاب خدا برای ما حقّی و قرابتی از پیامبر خداست و خداوند ما را پاک شمرده، احدی جز ما مدّعی این مقام نیست، مگر آن که دروغ می گوید. زیاد به یاد خدا باشید و زیاد یاد مرگ کنید و زیاد قرآن را تلاوت نمایید و زیاد بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سلام و تحیت بفرستید. زیرا صلوات بر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ده حسنه دارد. آنچه را به شما گفتم حفظ کنید و شما را به خدا می سپارم، و سلام بر شما.

انس با خدا و مردم گریزی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
کسی که با خدا مأنوس باشد، از مردم گریزان گردد.

چشم پوشی از لغزش و یادآوری احسان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
بهترین برادران تو کسی است که خطایت را نادیده گیرد و احسانت را یادآور شود.

ادبی بسنده

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
در مقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای دیگران نمیپ سندی، خود، از آن دوری کنی.

نماز شب، سیر شبانه

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
وصول به خداوند عزّوجلّ، سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.

خرابی مناره ها و کاخ ها مساجد در عصر ظهور

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هنگامی که قائم (علیه السلام) قیام کند، دستور به خرابی مناره ها و کاخ های مساجد دهد.

راه دوست یابی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
کسی که پارسایی خوی او، و بخشندگی طبیعت او، و بردباری خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند.

پرهیز از مدح نالایق

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هر که نالایقی را ثنا گوید، خود در موضعِ اتّهام قرار گیرد.

کلید تمام گناهان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
تمام پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.

جمال ظاهر و باطن

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
صورت نیکو، زیبایی ظاهری است،و عقل نیکو، زیبایی باطنی است.