0
ویژه نامه ها

برترین سرمایه

امام علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:
بالاترین سرمایه ها عقل، و بزرگ ترین فقر حماقت، و بدترین تنهایى و وحشت خودبینى، و برترین حسب و نسب اخلاق نیک است.

تفاوت خردمند و بى خرد!

امام علی علیه السلام فرمودند:
خردمند بر سعى و عملش تکیه مى کند وبى خرد بر آرزوهاى خویش!

عاقل از دیدگاه امام علی علیه السلام

از امام علی علیه السلام پرسیدند: عاقل کیست؟ حضرت فرمودند:
عاقل کسى است که هرچیزى را در جاى خود قرار مى دهد.

چشم پوشى از خطاها

امام علی علیه السلام به فرزندشان محمد بن حنفیّه فرمودند:
و بدان که مهم ترین برنامه عقلى بعد از ایمان به خداوند، مدارا کردن با مردم است و خیرى نیست در کسى که با انسان بدى که ناچار از معاشرت با اوست؛ معاشرت شایسته نمى کند چراکه تمام اصول مدارا با مردم را در پیمانه اى دیدم که دو سوم آن به دنبال نیکى ها رفتن و یک سوم آن چشم پوشى از عیوب مردم است».

قربانگاه عقل

امام علی علیه السلام فرمودند:
بیشترین قربانگاه عقل ها زیر برق طمع هاست.

سودمندترین سرمایه

امام علی علیه السلام فرمودند:
هیچ مال و سرمایه اى پردرآمدتر از عقل نیست، و هیچ تنهایى وحشتناک تر از عجب و خودبینى نمى باشد، و هیچ عقلى همچون عاقبت اندیشى نیست.

فرق عاقل و احمق

امام علی علیه السلام فرمودند:
قلب احمق در دهان اوست و زبان عاقل در درون قلبش قرار دارد.

تفاوت عاقل و جاهل ار کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام فرمودند:
انسان عاقل دشمن هوس ها و شهوات خویش است، ولى شخص نادان اسیر و بنده شهوات خود مى باشد.

تفاوت جایگاه زبان عاقل و احمق

امام علی علیه السلام فرمودند:
زبان عاقل پشت قلب او قرار دارد در حالى که قلب احمق پشت زبان اوست.

سینه عاقل، گنجینه اسرار

امام علی علیه السلام فرمودند:
سینه عاقل گنجینه اسرار اوست.