0
ویژه نامه ها

قدرت خداوند در روزى رسانى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به امام علی علیه السلام گفتند: اگر در خانه مردی را ببندند و او را د رآن خانه حبس کنند روزی اش از کجا می آید؟ حضرت فرمودند: از جایی که مرگش آید.

روش تسلیت گفتن

امام علی علیه السلام در مرگ شخصی به قومی این گونه تسلیت گفتند:
این پیشامد نه با شما شروع شد و نه با شما پایان می پذیرد. این یار شما سفر می کرد پس فکر کنید که به یکی از سفرهایش رفته بر فرض اینکه نزد شما برگردد و اگر نیامد شما نزد او می روید.

توازن حال انسان در داشتن نعمت و از دست دادن آن

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
ای مردم شما باید آن گونه باشید که در همان موقعی که در نعمت و رفاه هستید خداوند شما را در حال بیم و ترس ببیند همان طور که شما را در هنگام کیفر دادن در هراس می بیند به راستی آن که گشایش در مالش پدید آمده و این گشایش را چون دامی پنهان مشاهده نکرد خود را در کاری ترسناک ایمن دانست و آن که در تنگنا قرار گیرد و آن را برای خود آزمایش نداند پاداشی را که به دنبال صبر در این امتحان برایش خواهد بود از دست خواهد داد.

راه خودسازی و غلبه بر هوای نفس

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
ای کسانی که اسیر هوای نفس هستید توقف کنید چرا که دلباخته دنیا را هیچ چیزی جز صدای دندان های گرفتاری ها نمی ترساند ای مردم برای اصلاح نفس خویش خود اقدام کنید و آن را از اینکه جرات کند به عادت های زشت آلوده شود به راه صلاح برگردانید.

ضرورت پرهیز از بدگمانی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به حرفی که از دهان کسی بیرون می آید گمان بد مبر در حالی که احتمال نیکی بر آن داری.

پرهیز کارگزاران حکومتی از تجمل گرایى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
یکی از کارگزاران امام علی علیه السلام ساختمان بزرگی ساخت. آن حضرت به او فرمودند: سکه های طلا و نقره سر برآورده خود را آشکار ساختند. همانا ساختمان مجلل بی نیازی و ثروتمندی تو را می‌رساند.

روش تبریک گفتن در تولد فرزند

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
مردی در محضر امام علی علیه السلام به شخصی که صاحب پسر شده بود گفت: گوارا باد بر تو فرزندی اسب سوار. حضرت فرمودند: این گونه سخن مگو، بلکه بگو خداوند بخشنده را سپاسگزار باش و فرزندی که به تو بخشیده شده، مبارک باشد. این پسر به رشد و کمال برسد و تو از خوبی هایش بهره‌مند گردی.

بزرگ ترین عیب

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
بزرگ ترین عیب آن است که چیزی را بد بدانی که خود بدان مبتلا هستی.

اعتدال در پرداخت به امور خانواده

امام علی علیه‌ السلام به یکی از یاران خود فرمودند:
تمام تلاش خود را به خانواده ات اختصاص مده زیرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خداوند تبارک و تعالی دوستانش را ضایع نمی کند و اگر از دشمنان پروردگارند برای چه همت و تلاش خود را به دشمنان خدا اختصاص می دهی؟!

امیدوارى در سختی ها

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
وقتی سختی شدت گیرد گشایش فراهم آید و چون حلقه های بلا سخت به هم آید آسایش آماده گردد.