نظر سنجی
به گمان شما مهمترین اقرار مسئولین در رابطه با برجام کدام است؟