نظر سنجی
در دومین سالگرد برجام نظر شما در مورد میزان موفقیت این توافق چیست؟