نظر سنجی
کدام راه‌کار در ترویج فرهنگ وقف در جامعه موثرتر است؟