استراتژی
عنوان زمان
دکتر حسن عباسی: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (3) - از عرش تا معبد دلفی - (صوتی) 1:22:37
تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود - (تصویری) 1:52:35
تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود - (صوتی) 1:52:35
دکترین دموکراسی آمریکایی 4 ، کمپین بازنده ها 2 (تصویری) 2:00:36
دکترین دموکراسی آمریکایی 4 ، کمپین بازنده ها 2 (صوتی) 2:00:36
ترند گذاری 14 - ارشاد ملی (تصویری) 2:09:35
ترند گذاری 14 - ارشاد ملی (صوتی) 2:09:35
ترند گذاری 13 - ملک تراز (تصویری) 56:04
ترند گذاری 13 - ملک تراز (صوتی) 56:04
دکترین دموکراسی آمریکایی 3 ، کمپین بازنده ها 1 (تصویری) 2:03:59
دکترین دموکراسی آمریکایی 3 ، کمپین بازنده ها 1 (صوتی) 2:03:59
دکتر حسن عباسی: دکترین دموکراسی آمریکایی (2) - حیوانات سیاسی (تصویری) 1:53:30
دکتر حسن عباسی: دکترین دموکراسی آمریکایی (2) - حیوانات سیاسی (صوتی) 1:53:30
دکتر حسن عباسی: تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام ۱۸ (دکترین لقمان) (تصویری) 1:35:18
دکتر حسن عباسی: تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام ۱۸ (دکترین لقمان) (صوتی) 1:35:18
دکتر حسن عباسی: ترندگذاری 11 (زندگی طراز - اصل قضیه) - صوتی 1:36:05
دکتر حسن عباسی: ترندگذاری 10 (نظام طراز) - صوتی 1:05:36
دکتر حسن عباسی: ترندگذاری 9 (علم طراز) - صوتی 1:38:57
دکتر حسن عباسی: ترندگذاری 8 (بیت طراز) - صوتی 1:02:23
دکتر حسن عباسی: ترندگذاری 7 (امت طراز) - صوتی 1:27:20