ترجمه سوره تکویر به تفکیک آیه
عنوان زمان
آیه 10 00:04
آیه 11 00:05
آیه 12 00:04
آیه 13 00:03
آیه 14 00:06
آیه 15 00:03
آیه 16 00:04
آیه 17 00:05
آیه 18 00:04
آیه 19 00:06
آیه 20 00:08
آیه 21 00:05
آیه 22 00:05
آیه 23 00:04
آیه 24 00:06
آیه 25 00:04
آیه 26 00:02
آیه 27 00:05
آیه 28 00:05
آیه 29 00:10