ترجمه سوره تکویر به تفکیک آیه
عنوان زمان
آیه 1 00:09
آیه 2 00:05
آیه 3 0:05
آیه 4 00:07
آیه 5 00:04
آیه 6 00:05
آیه 7 00:05
آیه 8 00:06
آیه 9 00:03
آیه 10 00:04
آیه 11 00:05
آیه 12 00:04
آیه 13 00:03
آیه 14 00:06
آیه 15 00:03
آیه 16 00:04
آیه 17 00:05
آیه 18 00:04
آیه 19 00:06
آیه 20 00:08
171/8733