ترجمه سوره کوثر به تفکیک آیه
عنوان زمان
آیه 1 00:12
آیه 2 00:05
آیه 3 00:07
203/0435