حرف ر
تعبیر خواب ، حرف ر

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پوررئيس

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد رئيس هستيد، به اين معناست كه به خاطر انجام كارهاى خوب ديگران به شما احترام مى‌گذارند. ديدن رئيس خود در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالاتر است.
برايت مى‌گويد: پاداش گرفتن از رئيس در خواب، نشانه‌ى ضرر و زيان مالى است. اگر خواب ببينيد كه با رئيستان دعوا مى‌گيريد، نشانه‌ى آن است كه در انجام كارى ترديد داريد.

راديو

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه راديو خريده‌ايد، به اين معناست كه به مسافرت خواهيد رفت. شنيدن صداى راديو در خواب، بيانگر شنيدن اخبار مهم است.

راز

برايت مى‌گويد: شنيدن راز ديگران در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. اگر در خواب ببينيد كه راز كسى را برملا مى‌كنيد، يعنى دچار ضرر مالى خواهيد شد.

راسو

محمد بن سيرين گويد: ديدن راسو به خواب دزد است. اگر بيند راسو در خانه يا در دكان رفت، دليل كند كه دزد در آنجا شود و چيزى بدزدد. اگر بيند كه راسو را بكشت، دليل كه دزدى را بگيرد و بر او ظفر يابد. اگر بيند گوشت راسو مى‌خورد يا چيزى از اندام‌هاى او در دست داشت، دليل است كه مالى از دزد بستاند.
كرمانى گويد: اگر بيند راسو وى را بگزيد، دليل كه بيمار و سرانجام شفا يابد. اگر بيند كه با راسو جنگ و نبرد مى‌كرد و بر او غالب آمد، دليل كه بر دزد چيره شده او را شكست دهد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن راسو به خواب، بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: درد. سوم: بيمارى.

ران

محمد بن سيرين گويد: ران ديدن، قوت او و خويشان او بود. اگر بيند ران او شكست يا بيفتاد، دليل كه از خويشان خود جدا شود و به تن ضعيف گردد و در غربت هلاك شود. اگر بيند كه ران كسى را ببريد، يا بيفكند، آن كس را همين دليل كند.
كرمانى گويد: ران راست، دليل كند بر خويشان پدرى، ران چپ، دليل بر خويشان مادرى كند. اگر بيند كه ران او باريك شد، دليل بود كه خويشان او ضعيف شوند. اگر بيند ران او پاره شد، دليل بود كه خويشان او را از مهترى اندوه و خوارى برسد. اگر بيند گوشت ران‌هاى او افتاده بود، دليل است كه مال خويشانش ضايع شود.
جابر گويد: اگر بيند ران‌هايش به ريسمان بر يكديگر بسته شد، دليل كه از خويشان جدا نگردد و پيوستگى كند به نكاح. اگر بيند گوشت ران خود را مى‌خورد، دليل كند كه به قدر آن مال خويش خورد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ران در خواب ديدن بر چهار وجه است. اول: اهل بيت. دوم: دوستان كه بر ايشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال.
بيتون مى‌گويد: ديدن ران نرم و سفيد در خواب، بيانگر آن است كه اقبال خوب در انتظار شماست. ديدن ران زخمى در خواب، بيانگر بى‌وفايى و خيانت است.

راه

محمد بن سيرين گويد: راه به خواب ديدن، دين بود و استقامت آن و جستن راستى در دين و دنيا. اگر بيند بر شاهراه مى‌رفت، دليل كه به راه دين رود. اگر بيند كه به راه راست گروهى را هدايت كرد، دليل كه قومى را به راه راست و صلاح راهنمايى كند. اگر بيند در راه سرگشته و متحير مى‌گرديد، دليل كه در راه دين يا به كار دنيا سرگشته شده باشد.
كرمانى گويد: اگر بيند در راهى مى‌رفت چنان كه خسته نشد، دليل كه حق خود را از كسى بستاند. اگر بيند كسى او را از راست به راه كج برد، دليل بود كه او را به دروغ مشغول گرداند. اگر بيند به شب تاريك به راه مى‌رفت و راه به او مشكل شد، دليل كه استقامت و راه راست يابد. اگر راه‌هاى بسيار بيند و نداند كه از كدام راه بايد رفت، دليل كه در دين خويش متحير بود و با مردم بد دين وى را صحبت بود.
جابر گويد: اگر بيند در راه او سبزه و نباتات نيكو بود، دليل بر پاكى و نيكويى دين كند. اگر بيند در راه به گمان مى‌رفت، دليل بود كه دين بدست آورد يا در كار خود سرگشته شود. قوله تعالى: »و ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه« )انعام، 173(. اگر بيند كسى را از راه ببرد، دليل بر فساد وى كند. قوله تعالى: »و قد خاب من دسيها«. )شمس، 10(.
اسمعيل اشعث گويد: راه راست در خواب مسلمانى بود و استقامت دين و راه كج برخلاف اين بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: راه در خواب بر پنج وجه است. اول: دنيا. دوم: رامش. سوم: كار نيكو. چهارم: خير و بركت. پنجم: آسانى و راحت مردم است.
بيتون مى‌گويد: عبور از راه‌هاى باريك و ناهموار در خواب، نشان‌دهنده‌ى بدبختى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه راه خود را گم كرده‌ايد، به اين معناست كه اگر در انجام كارها دقت نكنيد، موفق نمى‌شويد. عبور از راه‌هايى كه اطرافش پوشيده از گل و گياه است، به اين معناست كه تصميم درست را در انجام كارهايتان مى‌گيريد.

راه‌ آهن

برايت مى‌گويد: اگر در خواب راه‌آهن ببينيد، به اين معناست كه شخصى تلاش مى‌كند تا شما را به دردسر بياندازد.

راهب

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه راهب هستيد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب راهب ببينيد، به اين معناست كه دچار مشكلات مى‌شويد.

راه رفتن در خواب

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب راه مى‌رويد، به اين معناست كه بدون فكر دست به كارهاى نادرست مى‌زنيد كه دچار پشيمانى مى‌شويد.

راهزن

محمد بن سيرين گويد: راهزن در خواب، مردى بود كه با مردم نبرد كند و اگر به خواب بيند كه راه زد و مال بسيار ببرد، دليل كه با مردى پيوندد كه او را عزيز و گرامى دارد، فايده يابد به قدر آن چه راهزن برده باشد. اگر بيند راهزن بر او جمع شد، نتوانست از او چيزى بردن، دليل كه بيمار گردد و بيم هلاك بود و سرانجام از آن خلاصى يابد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه راهزن چيزى از او دزديد، دليل كه از كسى دروغ شنود. اگر بيند به راهى مى‌رفت و راهزنان هلاكش كردند، خبر مصيبت به وى رسد.
جابر گويد: اگر بيند راهزنى كرد و كالايى برد، دليل بود كسى بر او خصم شود و عيش بر او تباه كند. اگر خويش را راهزن بيند، لكن كالاى كسى را نبرد، دليل است كه بيمار گردد و سرانجام شفا يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: راهزنى به خواب بر سه وجه است. اول: جنگ و خصومت. دوم: دروغ گفتن. سوم: بيمارى و تباهى عيش.
برايت مى‌گويد: ديدن راهزن در خواب، بيانگر آن است كه در كارى شكست مى‌خوريد. اگر خواب ببينيد كه راهزنى به شما حمله مى‌كند، بيانگر آن است كه فرصت مناسبى براى انجام كارها به دست مى‌آوريد.

رايحه

بيتون مى‌گويد: حس كردن رايحه‌ى دل‌انگيز در خواب، بيانگر آن است كه در امور مالى پيشرفت خواهيد كرد.
هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب رايحه‌ى انزجارآورى استنشاق كنيد، به اين معناست كه نبايد به اطرافيان خود اعتماد داشته باشيد.

رب

محمد بن سيرين گويد: رب‌ها به طعم شيرين بود و بوى خوش دارد، خوردنش دليل بر خير و منفعت كند و آنچه به خلاف اين بيند، دليل بر رنج و غم و مضرت كند. ريختن رب در خواب، چون شيرين بود، دليل است بر كار بامنفعت و چون ترش بود به خلاف اين بود.

رباخوار

بيتون مى‌گويد: ديدن افراد رباخوار در خواب، بيانگر آن است كه دوستان رفتار خوبى با شما ندارند.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب شخصى را ببينيد كه مشغول رباخوارى است، به اين معناست كه يكى از اطرافيان به شما خيانت مى‌كند.

رتيل

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب رتيل ببينيد، به اين معناست كه دشمنان قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. اگر در خواب رتيلى را بكشيد، بيانگر آن است كه اقبال خوب در انتظار شماست.

رخساره

محمد بن سيرين گويد: رخساره در خواب ديدن، دليل بر روشنايى مردم بود. اگر بيند رخساره او صاف و پاكيزه است، در ميان مردمان مشهور گردد و بزرگى يابد. اگر بيند كه رخساره او زرد و سياه است، تأويلش برخلاف اين است.
كرمانى گويد: رخساره در خواب، آرايش مردم و كدخدايى او است. اگر در رخساره عيبى بيند، در كدخدايى و آرايش او نقصان رسد.
جابر گويد: اگر بيند بر رخساره او موى بود، دليل كه وام‌دار گردد. اگر بيند رخسار او سرخ و پاكيزه بود، دليل كه شادمان و خرم گردد. اگر بيند كه رخساره او زرد بود، دليل بود كه بيمار گردد. اگر بيند كه رخساره او سياه و تيره است، دليل كه از جهت عيال او را غم و اندوه رسد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: رخساره در خواب، دليل بر نيكويى حال و شادى مردم كند و زشتى رخساره، دليل بر غم و اندوه و بيمارى كند.

رزم ناو (كشتى جنگى)

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى رزمناو در خواب، بيانگر رفتن به سفرهاى طولانى است. ديدن رزمناو و روى امواج دريا، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. ديدن رزمناوى شكسته در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه دشمنان قصد صدمه زدن به شما را دارند.

رژه

بيتون مى‌گويد: رژه رفتن در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب عده‌اى را مشغول رژه رفتن بينيد به اين معناست كه بايد در كارها دقت بيشترى را انجام دهيد. اگر خواب ببينيد كه در يك گروه مشغول رژه رفتن هستيد، بيانگر پيروزى در كارها است.

رستاخير مسيح

برايت مى‌گويد: رستاخيز مسيح، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى را پيش رو داريد.

رستخيز

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالى در آن ديار كه او بود، حق بگسترد و دليل كند، اگر اهل آن ديار ظالم باشند بلايى و آفتى رسد، اگر اهل آن ديار مظلوم باشند، حق تعالى ايشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بيند اهل آن ديار در پيش حق تعالى ايستاده‌اند، دليل كه خشم و عذاب حق تعالى نازل گردد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه قيامت برخاست، دليل بود كه اگر مظلوم است بر ظالمان دست يابد، اگر در غم و رنج و محنت است فرج يابد، اگر علامتى از قيامت پيدا كرد، چنان كه آفتاب از مغرب برآمد يا ياجوج و ماجوج پديد آمد بايد توبه كند و به حق تعالى بازگردد، تا رضاى او جويد. اگر بيند شمارگاه را يا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود. قوله تعالى: «اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». (بنى‌اسرائيل، 14). اگر خود را بر صراط بيند، دليل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دليل كه بر راه خطا است، توبه كردن تا حق تعالى از او خشنود شود.

رسوايى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه به خاطر كارهاى رسوايى‌آور ناراحت هستيد، بيانگر آن است كه خودتان دست به كارهايى مى‌زنيد كه رسوايى به بار مى‌آورد.

رشته فرنگى

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى رشته فرنگى در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.
اچ ميلر مى‌گويد: خريدن يا خوردن رشته فرنگى در خواب، بيانگر آن است كه با يكى از دوستانتان ملاقات خواهيد داشت.

رصدخانه

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در رصدخانه‌اى هستيد، نشان‌دهنده‌ى آن است كه در كارهايتان به موفقيت مى‌رسيد.

رضوان (دربان بهشت)

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى رضوان را در خواب بيند، دليل كه از عذاب ايمن گردد و از سختى برهد. اگر بيند رضوان بر در بهشت ايستاده، دليل كه از دنيا برود و بعضى از معبران گويند: رضوان در خواب، دليل است كه با خزينه‌دار سلطان او را صحبت افتد، زيرا كه رضوان خازن بهشت است. اگر بيند رضوان او را در بهشت برد، دليل كه زود از دنيا برود و عاقبتش به سعادت برود. اگر بيند رضوان از ميوه‌هاى بهشت او را چيزى داد يا جامه سبز به وى بخشيد، دليل كه وفات او نزديك رسيده باشد.
كرمانى گويد: اگر بيند رضوان او را ياقوت يا مرواريد يا گوهر از بهشت داد، دليل كه او را فرزندى داناى عالم به وجود آيد، چنان كه نام او در جهان به علم منتشر شود.

رطوبت

بيتون مى‌گويد: زندگى كردن در جاهاى مرطوب، بيانگر شكست دشمنان است.

رعد و برق

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى رعد و برق در خواب، بيانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه رعد و برق بر سر شما فرود مى‌آيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. مشاهده‌ى آذرخش در آسمان، بيانگر ضرر مالى مى‌شويد.

رفتن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند از شهر و ديار خود بيرون مى‌رفت و ندانست به كجا مى‌رود، دليل كه بيچاره و فرومايه شود. اگر بيند زن و فرزند با خود همى برد، دليل كه همه بيچاره و خوار گردند. اگر بيند مانند شتر مى‌رفت، دليل كه سعادت دنياى يابد. اگر بيند مانند اسب يا خر همى رفت، دليل كند بر تنگى مال و درازى عمر. اگر بيند مانند حيوانات درنده همى رفت، تأويلش بد بود خاصه در دين. اگر بيند كه مانند مرغان شكارى همى رفت، دليل خير و نيكى بود.
كرمانى گويد: اگر بيند از تاريكى به روشنايى مى‌رفت، دليل كه از تنگى و رنج به نعمت و فراخى افتد. اگر بيند از آبادانى به خرابى مى‌رفت، تأويلش به خلاف اين است. اگر بيند از جايى نيك به جاى بدى رفت، دليل بر بدى كند. اگر بيند كه از جايى بد به جايى نيك همى رفت، دليل بر خير و نيكى كند.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه با وسيله‌ى نقليه به جايى مى‌رويد، بيانگر آن است كه خوش‌شانسى به شما رو مى‌كند.

رفو كردن

محمد بن سيرين گويد: رفو كردن جامه و چيزهاى ديگر، دليل بر جنگ و خصومت كند. اگر بيند جامه‌ى خويش يا جامه اهل يا دستارى يا مقنعه را رفو مى‌كرد، دليل كه او را با كسى از خويشان جنگ و خصومت افتد.
كرمانى گويد: اگر بيند جامه خويش را رفو مى‌كرد و نتوانست، دليل كه از جهت عيال خود غم و اندوه خورد و رفوگر در خواب خداوند جنگ و خصومت بود و با همه كس به گفتگوى درماند و جهد كند تا كار خويش را صلاح آورد و از خصومت بازدهد.

رفيق

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به رفيق خود علاقه‌اى نداريد، بيانگر آن است كه دوستان شما را به دردسر مى‌اندازند. داشتن رفيق ناموفق در خواب، بيانگر آن است كه دوستان شما را تنها مى‌گذارند.

رقابت

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در رقابتى پيروز شده‌ايد، نشان‌دهنده‌ى آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. اما اگر در رقابت موفق نشويد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد.

رقص كردن

محمد بن سيرين گويد: پاى كوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضى ديگر از معبران گويند كه بيمارى است و گروهى گويند رقص كردن مردان را، زندان خلاصى بود، خاصه كسى را كه بر پاى او بند بود.
كرمانى گويد: رقص در خواب، زنان را رسوايى است و مردان را، دليل بر خصومت است، اما صوفيان و كسانى كه رقص بسيار كنند، دليل غم است و رقاص در خواب، مردى بود كه پيوسته در مصيبت خويش يا در مصيبت ديگران باشد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: رقص در خواب، دليل بر غم و اندوه و مصيبت كند.
برايت مى‌گويد: ديدن رقص در خواب، بيانگر آن است كه بايد در تصميم‌گيرى بيشتر دقت كنيد. اگر خواب ببينيد كه مى‌رقصيد، به اين معناست كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: ديدن كودكان در حال رقص، بيانگر داشتن روزهاى خوب است. ديدن افراد پير در حال رقصيدن، نشانه‌ى خوش‌شانسى است. رقصيدن آرام در خواب، بيانگر داشتن لحظات شيرين و لذت‌بخش است. اگر خواب ببينيد كه با گروهى مشغول رقصيدن هستيد، به اين معناست كه به تفريح و گردش مى‌رويد. اگر در خواب رقص لهستانى )پولكا( ببينيد، نشان‌دهنده‌ى آن است كه در كارهايتان موفق مى‌شويد.

رقيب

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در كارهاى خود رقيب داريد، به اين معناست كه اگر دقت بيشترى نداشته باشيد دچار شكست مى‌شويد. اگر در خواب رقيبتان شما را شكست دهد، به معناى خسارت و ضرر است. اگر خواب ببينيد كه بر رقيب خود پيروز شده‌ايد، نشان‌دهنده‌ى موفقيت در انجام كارها است.

ركاب

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند ركاب از زين جدا گرديد، فرزند يا غلام است و چون با ركاب بود، فرزندى باشد كه در كارها معتمد و امين است و در او هيچ خيانت نباشد.
كرمانى گويد: اگر بيند ركاب او زرين است، دليل است فرزند او منكر و خويشتن‌بين بود. اگر بيند ركاب او سيمين است، دليل كه فرزندش به مال دنيا مغرور شود. اگر بيند ركابش برنجين يا مسين بود، دليل بود بر قدر پاكيزگى و روشنى او را قوت باشد در كارهاى دنيايى. اگر بيند ركاب او چوبين بود، دليل كه فرزند او دون همت و بدرأى و فرومايه بود و ركاب‌دار در خواب نيكو بود، زيرا كه او به مهتران نزديك بود.
برايت مى‌گويد: ديدن ركاب در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.

رگبار

بيتون مى‌گويد: ديدن رگبار در خواب، بيانگر داشتن روزهاى خوب است.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه موقع رگبار زير درخت پناه گرفته‌ايد، به اين معناست كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. ديدن رگبار سخت و وحشتناك در خواب، بيانگر آن است كه براى رسيدن به هدف خود بايد تلاش كنيد.

رگ

بيتون مى‌گويد: ديدن رگ‌ها در خواب، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

رم

برايت مى‌گويد: نوشيدن رم در خواب، بيانگر انجام كارهاى نادرست است.

رماتيسم

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه به بيمارى رماتيسم مبتلا شده‌ايد، بيانگر آن است كه در رسيدن به اهداف خود دچار مشكل مى‌شويد. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه رماتيسم گرفته، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

رمان

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول خواندن رمان هستيد، به اين معناست كه دل‌بسته‌ى جنس مخالفى مى‌شويد.

رمز و راز

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از موضوع پررمز و رازى آگاهى مى‌يابيد، به اين معناست كه تغييرات خوشايندى در زندگيتان رخ مى‌دهد.

رنج

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى انجام كارى رنج مى‌بريد، بيانگر آن است كه در كارتان موفق خواهيد شد. اگر در خواب موضوعى باعث رنجش شما شود، به اين معناست كه به خاطر رفتار بدتان اطرافيان از شما دورى مى‌كنند.

رنده

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى رنده‌ى آشپزخانه در خواب، بيانگر آگاهى از مسائل مهم است. استفاده كردن از رنده‌ى آشپزخانه، نشانه‌ى يك حادثه‌ى ناگوار است. اگر در خواب رنده‌ى نجارى ببينيد، به اين معناست كه بايد دقت بيشترى در كارهايتان داشته باشيد.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه با رنده‌ى نجارى مشغول به كار هستيد، به اين معناست كه به خاطر انجام كارى مورد تشويق قرار مى‌گيريد. اگر در خواب نجارى را ببينيد، كه با رنده كار مى‌كند، به اين معناست كه در انجام كارهايتان پيشرفت مى‌كنيد.

رنگ باختن

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه به خاطر موضوعى رنگتان مى‌پرد، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

رنگ چهره

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب رنگ چهره‌تان زيبا و سپيد باشد، به اين معناست كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب ببينيد كه چهره‌اى زشت داريد، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

رنگ كردن

برايت مى‌گويد: اگر در خواب چيزى را رنگ سياه بزنيد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب چيزى را سفيد رنگ كنيد، به اين معناست كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد. اگر در خواب چيزى را قرمز رنگ كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه پارچه‌اى را به رنگ‌هاى آبى، قرمز و طلايى درمى‌آوريد، يعنى روزهاى خوبى پيش رو داريد. اما اگر پارچه را سياه، سفيد و قهوه‌اى رنگ كنيد، يعنى دچار غم و اندوه مى‌شويد. رنگ كردن خانه در خواب بيانگر موفقيت در كارها است.

رنگ‌ها

محمد بن سيرين گويد: رنگ سفيد به خواب ديدن در جامه‌ها و غير آن، دليل بر صلاح و پاكى دين كند و رنگ سرخ در خواب، مردان را رنج و كراهت بود و زنان را نيكو بود و رنگ سبز از جامها و غير آن مردان و زنان را در دين و دنيا، و خير و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بيمارى باشد و رنگ سياه بر جامه مردان و زنان غم و مصيبت بود، مگر كسانى كه هميشه سياه پوشند، ايشان را زيان ندارد و رنگ كبود بر جامه‌ى زنان و مردان، دليل بر اندوه و مصيبت كند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: رنگ سفيد و سبز به خواب، دليل بر خير و بركت و عز و ظفر يافتن و دين پاك باشد، زيرا كه لباس اهل بهشت است و رنگ سياه سلطان و اصحاب او و قاضى و خطيب و رئيس و محتسب را بزرگى و مملكت و شرف و عز بود به مقدار و قيمت جامه و رنگ زرد بيمارى بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب دليل كسى بود كه بر وى بهتان گويد، لكن بر دست او خيرات بسيار رود.
برايت مى‌گويد: ديدن رنگ آبى در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر خواب ببينيد كه لباس آبى پوشيده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه به خاطر موضوعى ناراحت مى‌شويد. ديدن اتاق آبى، نشانه‌ى غم و اندوه است. ديدن رنگ سرخ، بيانگر سود مالى است. ديدن موهاى سرخ، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. ديدن رنگ سفيد در خواب، بيانگر آن است كه آدم خوبى هستيد. ديدن رنگ قهوه‌اى در خواب، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است. ديدن چشمان قهوه‌اى، نشانه‌ى همنشينى با افراد ناباب است.

رنگين كمان

برايت مى‌گويد: ديدن رنگين كمان در خواب، بيانگر داشتن روزهاى خوب است.
بيتون مى‌گويد: اگر فرد عاشقى خواب رنگين كمان ببيند، به اين معناست كه ازدواج مباركى خواهد داشت.

روابط جنسى حيوانات

برايت مى‌گويد: ديدن روابط جنسى حيوانات، بيانگر خوش‌شانسى است.

روابط زناشويى

اچ ميلر مى‌گويد: روابط زناشويى در خواب، بيانگر دلبستگى به جنس مخالف است.

روباه

محمد بن سيرين گويد: روباه در خواب مردى مكار، غدار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزك دروغگو بود از خويشان او. اگر بيند كه با روباه در جنگ و نبرد بود، دليل كند كه خويشان او با او خصومت كنند. اگر بيند روباه راهى جست، دليل كه از پريان ترسيده گردد. اگر بيند با روباه بازى مى‌كرد يا خواست كه او را برانگيزاند، دليل كه زنى او را دوست دارد، وليكن دوستى او ضعيف است.
كرمانى گويد: اگر بيند روباهى را شانه همى كرد، دليل كه كسى با وى حيله سازد و او را بفريبد. اگر بيند روباهى در پيش او چاپلوسى مى‌كرد، دليل كه غريبى با وى مكر و حيله كند و پوست روباه به خواب ديدن، مال است كه به دست آورد و شير روباه در خواب، دروغگو بود.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به دنبال روباهى هستيد، بيانگر آن است كه دست به كارهاى خطرناك مى‌زنيد. اگر خواب ببينيد كه روباهى را كشته‌ايد، بيانگر آن است كه در انجام كارهايتان به موفقيت مى‌رسيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه روباهى وارد حياط خانه‌ى شما شده است، يعنى عده‌اى قصد آزار شما را دارند.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب روباهى را رام كنيد، يعنى با افراد ناباب همنشين مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه روباهى را گرفته‌ايد، به اين معناست كه از نقشه‌اى كه برعليه شما كشيده‌اند، مطلع مى‌شويد. ديدن دم روباه در خواب، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.

روتختى

بيتون مى‌گويد: ديدن روتختى تميز و زيبا، بيانگر داشتن روزهاى خوب است. ديدن روتختى كثيف و نامرتب، بيانگر اتفاقات ناگوار است.

روح

برايت مى‌گويد: ديدن روح در خواب، بيانگر وقوع حوادث ناگوار است. اگر خواب ببينيد كه با روحى مشغول صحبت هستيد، بيانگر آن است كه در كارتان پيروز مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب روح نزديكان خود را ببينيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه روح از بدنتان خارج شد، نشانه‌ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد. اگر در خواب روحى را در آسمان ببينيد، بيانگر مرگ يكى از اطرافيان است. اگر در خواب روح كسى را ببينيد كه زنده است، به اين معناست كه اتفاقات ناگوارى پيش رو داريد.

رود

محمد بن سيرين گويد: رود بزرگ در خواب، ديدن مردى بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافى شد، دليل كه با مردى باديانت پيوندد. اگر بيند در رودى بزرگ شد كه آبش تيره بود و در زير وى گل گنديده بود، دليل كه با مردى ستمگر و بى‌ديانت پيوندد، به قدر تيرگى آب و از او غم و اندوه به وى رسد. اگر بيند كه رود غرق شد، دليل كند كه تا به وقت مرگ از غم رهايى بيايد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و ديانت بهتر بود. اگر به خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر و فاسق‌تر بود.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: رود بزرگ وزير پادشاه است. اگر بيند كه آب رود زياد شد، ديل كه مال وزير زياد شود. اگر بيند كه آب رود را همى خورد، دليل كه از وزير عطا يابد. اگر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند آب رود سرد و خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند.
كرمانى گويد: رود دجله به خواب، خليفه بغداد بود و بعضى از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمينه است و رود نيل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از اين رودها چون روشن بود در آن خير و منفعت است كه از ايشان برسد به قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگر رودى از شير بيند و خود را در ميان آن بيند، دليل كه در فتنه افتد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن رود در خواب بر هفت وجه است. اول: حج. دوم: بزرگى و جاه. سوم: پادشاهى. چهارم: نعمت. پنجم: تجارت. ششم: رياست. هفتم: علم و ظفر بود.
بيتون مى‌گويد: ديدن رودخانه‌اى با آب زلال و شفاف، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد. ديدن رودى با آب كثيف و گل‌آلود، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با قايق از عرض رودخانه عبور مى‌كنيد، به اين معناست كه زندگى خوبى خواهيد داشت. اگر در خواب رودخانه‌اى خشك ببينيد، به اين معناست كه دچار گرفتارى و بيمارى مى‌شويد.

روده

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه روده فراگرفت يا كسى به وى داد و بخورد، دليل كه از خويشان خير و منفعت يابد و باشد كه ايشان از وى شرف و سعادت يابند. اگر روده‌هاى وى از درون پيدا شد، دليل كه فرزندى از خويشان او مهتر شود. اگر بيند روده كسى را مى‌خرد، دليل كه به قدر آن از مال كسى كه نهان كرده بود نصيب يابد.
كرمانى گويد: آشكار شدن روده در خواب، مال نهان كرده بود كه آشكار گردد، يا ولايتى يابد كه به وى رسد. اگر خود در ولايتى باشد، بر قدر آن مال يابد.
جابر مغربى گويد: اگر بيند روده‌هاى وى از دهانش بيرون آمد، دليل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بيند كه روده كسى از دهنش بيرون آمد، دليل كه بر قدر آن مال كه نهان كرده بود بخورد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخن‌هاى ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگانى. ششم: كاركرد خوش.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب روده‌ى خود را ببينيد، نشانه‌ى آن است كه حادثه‌ى غم‌انگيزى پيش رو داريد. مشاهده‌ى روده در خواب، بيانگر از دست دادن نزديكان است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه روده‌اى را در خاك پنهان مى‌كنيد، نشانه‌ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

روز

هانس كورت مى‌گويد: ديدن روز آفتابى و دلپذير در خواب، علامت داشتن لحظات شيرين و خوشايند است. ديدن روز ابرى و تيره در خواب، علامت آن است كه در كارهايتان موفق نمى‌شويد.

روزها

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب بيند كه روز آدينه است يا شنبه، دليل كه كارى شروع كند و پندارد در آن خير است و شر بود. اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود، دليل بر شر او بود.
جابر گويد: اگر روز شنبه است پندارد آدينه است، دليل كه دوست و هواخواه جهودان بود. اگر به خواب ديد يكشنبه است و پندارد آدينه است، دليل بود كه دوست و هواخواه اهل نفاق بود. اگر روز سه‌شنبه را روز آدينه پندارد، دليل كه دوست و هوادار اهل فساد بود. اگر روز چهارشنبه را روز آدينه پندارد، دليل كه دوست و هواخواه مفسدان بود. اگر روز پنجشنبه را روز آدينه پندارد، دليل كه دوست و هوادار اهل نعمت بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: بهترين روزها اگر به خواب بيند، روز آدينه است، بعد از آن دوشنبه و پنجشنبه است و هر چند روز را روشن‌تر و صافى‌تر بيند بهتر بود.
بيتون مى‌گويد: ديدن روز تعطيل در خواب، بيانگر شركت در مهمانى دوستانه است.
برايت مى‌گويد: ديدن روز تعطيل، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

روز رستاخيز

بيتون مى‌گويد: ديدن روز رستاخيز در خواب، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب باشيد تا در دام افراد حيله‌گر گرفتار نشويد.

روز قيامت

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى روز قيامت در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در روز قيامت جزء گناهكاران هستيد، بيانگر آن است كه به خاطر رفتار بدتان اطرافيان از شما دورى مى‌كنند.

روزنامه

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى روزنامه در خواب، بيانگر شنيدن اخبار مهم است. اگر خواب ببينيد كه مشغول خواندن روزنامه هستيد، به اين معناست كه در انجام يكى از كارهايتان دچار شكست مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاده كنيد كه روزنامه منتشر مى‌كنيد، بيانگر آن است كه در حرفه‌ى خود موفق مى‌شويد.

روزنامه‌نگار

برايت مى‌گويد: اگر در خواب با روزنامه‌نگارى مشغول صحبت باشيد، بيانگر آن است كه در انجام كارهايتان به موفقيت مى‌رسيد.

روزه داشتن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند روزه داشت و قرآن يا تسبيح و يا تهليل مى‌خواند، دليل كه از حرام خوردن و گناه كردن توبه كند. اگر بيند با روزه غيبت مردمان مى‌كرد و يا سخن‌هاى فحش گفت، دليل بود كه طاعت و عبادت برپا كند، ولى در راه دين راستگو نباشد.
كرمانى گويد: اگر بيند در ماه رمضان روزه بود، دليل بود بر گرانى و تنگى طعام، بعضى معبران گويند: دليل بود بر تندرستى دين حق تعالى و فرج يافتن از غم و ايمن گشتن از بيمارى و گذران وام و از رنج و سختى رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: روزه داشتن در خواب، بر ده وجه بود. اول: بزرگى دوم: رياست. سوم: تندرستى. چهارم: مرتبه. پنجم: توبه از گناهان. ششم: ظفر يافتن بر دشمن. هفتم: زيادى نعمت. هشتم: حج گزاردن. نهم: جنگ كردن. دهم: دليل كه او را پسرى آيد، اما روزه گشادن به خواب نيك مردى و روزى حلال بود و چون به قصد گشاد، دليل كه در سفر بلا كشد يا بيمار شود. اگر بيند كه دو ماه روزه داشت، دليل كه از گناهان توبه كند. اگر بيند روزه تطوع داشت، دليل بود كه از بيمارى ايمن شود. اگر بيند يك سال پيوسته روزه داشت، دليل بود كه تائب شود. اگر بيند در عاشورا روزه داشت، دليل كه از غم و اندوه رستگارى يابد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه روزه‌دار هستيد، نشانه‌ى آن است كه سلامتى شما در خطر است.

روستا

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند در روستا يا جايگاهى مجهول بود، دليل خير بود. اگر بيند كه به جايگاهى معروف بود نيكو نبود. اگر بيند از روستا به شهرى رفت، دليل كه از فتنه و بلا ايمن شود و كارش به نظام گردد. اگر بيند از شهرى به روستا گشت، تأويلش به خلاف اين است.
جابر گويد: اگر كسى بيند در روستايى آبادى كم گشته، دليل شر و بدى بود. اگر بيند روستايى ملك او شده بود يا كسى به وى بخشيده بود، دليل است كه از آن روستا خير و نيكى به او رسد. اگر آن روستا را خراب بيند تأويلش به خلاف اين است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در روستا زندگى مى‌كنيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب روستايى ويران ديديد، بيانگر آن است كه دچار مشكلات مى‌شويد. ديدن خانه‌هاى روستايى در خواب، بيانگر شنيدن اخبار خوشايند است.

روسرى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب روسرى گران‌قيمتى ببينيد، به اين معناست كه به موفقيت مى‌رسيد. اگر در خواب روسرى كهنه و پاره ببينيد، به اين معناست كه ثروت خود را از دست مى‌دهيد. مشاهده‌ى روسرى بلند در خواب، نشانه‌ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.

روشنايى

محمد بن سيرين گويد: ديدن روشنايى به خواب دين هدى است. اگر بيند روشنى او را فراگرفت يا كسى به او داد، دليل است كه كسى راه علم و دين بياموزد. تاريكى به خواب، بى‌دينى بود. قوله تعالى: «الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور». (بقره، 257).
كرمانى گويد: اگر كسى بيند روشنايى به سينه‌ى او افتاد، دليل كه پارسا و پاكدامن بود. قوله تعالى: «افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه». (زمر، 22) و همچنين عاقبت كارش به خير است. قوله تعالى: «يسعى نورهم بين ايديهم و بايمانهم». (حديد، 12).
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن روشنايى در خواب بر چهار وجه است. اول: دين هدى. دوم: علم. سوم: راه پاك. چهارم: اعتقاد پاك.

روغن

محمد بن سيرين گويد: روغن در خواب، مال و نعمت بود و بعضى از معبران گويند كه روغن در خواب ميراث است. اگر بيند روغن گاو داشت يا كسى بدو بخشيد و از آن همى خورد، دليل كه هم مال يابد هم ميراث و روغن دنبه و روغن كنجد و روغن زيتون اين‌ها جمله، دليل كه علم و حكمت و دانش يابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردى دهقان روغن خيرى و روغن زيتون منفعت بود از مردى عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردى روستايى و روغن قسطين و روغن قسط منفعت است از روميان.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند همه‌ى تن وى به روغن‌آلوده گشته بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند روغن بر سر مى‌ماليد، دليل كند بر زينت و آرايش دنيا. اگر روغن خوشبوى ديد چون روغن گل و روغن ياسمين و بنفشه و آن چه به اين ماند، دليل كند بر زينت و آرايش دنيا، زيرا كه جمله‌ى روغن‌ها خوش بود و در تأويل ثنايى نيكو بود. اگر بيند آن روغن ناخوش و گنديده بود، دليل كه مردمان او را زشتى گويند.
كرمانى گويد: روغن زيت، مال و نعمت باشد. اگر بيند روغن بى‌اندازه بر سر مى‌ماليد، چنان كه روغن از سر او مى‌چكيد، دليل بر اندوه و مصيبت كند. اگر بيند كسى روغن بر سر وى مى‌ماليد، آن كه روغن مى‌ماليد از بهر كارى با وى مكر و حيله سازد.
جابر گويد: روغن‌ها خوردن و بر خود ماليدن جمله آرايش است، لكن اگر بى‌اندازه بود غم و اندوه است. اگر بيند روغن بر سينه خود مى‌ماليد، دليل كه سوگند به دروغ خورد.
اسمعيل اشعث گويد: روغن‌ها به تأيل غم و اندوه بود مگر روغن زيت كه خوردن آن مال بود و در ماليدن بد بود. اگر بيند تن خويش را به روغن زيت ماليد، دليل كه سوگند خورد به دروغ و قول خلاف كند. قوله تعالى: »ودوا لو تدهن فيدهنون«. )قلم، 9(. اگر جامه خويش به روغن آلوده بيند، دليل كه اندوهگين شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: روغن خوش به خواب ديدن، دليل بر شش وجه است. اول زن خوب‌روى. دوم: كنيزك باجمال. سوم: ثناى نيكو. چهارم: منفعت. پنجم: سخن‌هاى خوش. ششم: طبع‌هاى نيك. و روغن گنديده، دليل بر سه وجه است اول: زن. دوم: مرد فاسق. سوم: سخن‌هاى زشت به انكار، و بدان كه روغن‌گير در خواب يارى‌دهنده و كسى بود كه با وى بياميزد.
بيتون مى‌گويد: ديدن روغن در خواب، بيانگر لحظات شيرين و خوشايند است. خريد و فروش روغن در خواب، بيانگر شكست در انجام يكى از كارهايتان است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه به چيزى روغن مى‌ماليد، بيانگر آن است كه كارهاى زيادى براى انجام دادن داريد.
اچ ميلر مى‌گويد: خوردن روغن در خواب، بيانگر آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببينيد كه لباستان روغنى شده، به اين معناست كه ازدواج مباركى خواهيد داشت. اگر خواب ببينيد كه به چيز روغن جلا مى‌زنيد، به اين معناست كه اطرافيان رفتار بدى با شما دارند. ديدن روغن مازو در خواب، نشانه‌ى آن است كه با همسر مورد علاقه‌ى خود ازدواج مى‌كنيد. ديدن روغن مو، در خواب نشانه‌ى رفتار سرد شما با ديگران است.

روكش مبل

بيتون مى‌گويد: روكش كردن مبل‌ها در خواب، بيانگر آن است كه قصد داريد به يكى از دوستان خود صدمه وارد كنيد.

روناس

محمد بن سيرين گويد: ديدن روناس در خواب، دليل بر آرايش دنيا كند و خوردنش، دليل بر مضرت و رنج و اندوه كند. اگر بيند جامه‌ى خويش را به روناس سرخ مى‌كرد، دليل كه به عشرت دنيا مشغول شود و راه دين فروگذارد.

رونويسى كردن

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه از روى نوشته‌اى، رونويسى مى‌كنيد به اين معناست كه دچار غم و اندوه مى‌شويد.

روى

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى روى خود را خوب و باجمال‌تر از آن بيند كه در بيدارى بود، دليل كه شرف و منزلتش بيشتر شود. اگر بيند رويش زشت و ناخوش گرديد، دليل كند كه قدر و منزلتش كمتر بود و به چشم حقارت بر وى نگرند.
كرمانى گويد: اگر بيند رويش سرخ و پاكيزه بود، تعبيرش خوب است. اگر بيند گونه رويش سفيد شد، دليل است بر نيكويى و دين و ديانت او.
جابر گويد: اگر كسى روى خويش را نيكو بيند، در آب يا در آيينه، يا كسى به وى گويد روى تو نيكو است، دليل كه كار او نيكو شود. اگر روى خويش را زشت بيند، دليل كه كار او بد شود.
اسمعيل اشعث گويد: اگر كسى بيند خويشتن را دو روى است، دليل كه منافقى كند. اگر دو روى خويش را خوب و پاكيزه بيند، دليل كه ميانجى‌گرى نمايد ميان مردمان. اگر يك روى خود را خندان بيند و يكى گريان، دليل كه وى را دو زن بود و سازگارى نكنند با يكديگر.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن روى در خواب بر هشت وجه است. اول: شرف و بزرگى. دوم: خوارى و حقارت. سوم: نظام كارها. چهارم: دين و ديانت. پنجم: اندوه و رسوايى چون سياه بيند. ششم: وام‌دارى. هفتم: كار نيكو. هشتم: توفيق طاعت.

رها كردن

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه دوستان و خانه‌ى خود را رها كرده‌ايد، به اين معنى است كه دچار گرفتارى مى‌شويد.

رهايى

برايت مى‌گويد: نجات دادن شخصى در خواب، بيانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى شما را نجات مى‌دهد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.

رهبر

برايت مى‌گويد: اگر در خواب رهبر دينى را ببينيد، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه رهبرى گروهى را به عهده داريد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

رياضت

بيتون مى‌گويد: رياضت كشيدن در خواب، بيانگر داشتن عقايد جديد است. اگر در خواب كسى را در حال رياضت ببينيد، بيانگر شكست در امور عاشقانه است.

رياكار

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب رفتار رياكارانه‌اى داشته باشيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

ريحان

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند ريحان سبز و خرم و پاكيزه و خوشبوى بود، دليل كه او را فرزندى بود و كندن وى از زمين، دليل گريستن و اندوه است، به قدر آن چه كنده بود.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند كه ريحان در جايگاه خويش است، دليل است خداوندش كارهاى نيكو كند. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر غم و اندوه كند.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند رياحين خوشبو همى فروخت چون سيسبر و مرزنجوس و غير آن، دليل است به كارهاى خير توفيق يابد و علم خواندن و نصيحت كردن اين جمله در وى موجود بود و مردمان از وى منفعت گيرند و ثناى او گويند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن ريحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: كنيزك. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: كردار نيكو. اگر بيند كه در سرا يا باغ او ريحان است، دليل است از آن چيزها كه گفتيم او را چيزى حاصل شود و فساد كه به رياحين رسد، نقصان آن بدان كس بازگردد.
جابر گويد: هر زينت و نقصان كه در رياحين بيند، صلاح آن هم بديشان بازگردد. ريحان‌فروش چون به وقت خويش فروشد، بسيار نيكو بود. اگر نه به وقت خويش بود، دليل بد بود زيرا كه ريحان چون به وقت خود بود كسى بزرگ و نيكو بود كه وى را بدان كس دوستى و مصاحبت افتد. اگر بيند كه ريحان را از زمين بركند، دليل كه از چنين كسانى كه ياد كردم او را مفارقت افتد.

ريسمان

محمد بن سيرين گويد: ريسمان در خواب، سفر است و بعضى از معبران گويند: كار مردى است كه با زنان اختلاط دارد. اگر بيند كه از پشم ريسمان درست مى‌كرد، دليل است كه به سفر رود و از آن سفر خير بدو رسد. اگر بيند كه از پنبه يا قز يا كتان ريسمان درست مى‌كرد، دليل كه كارى حلال كند، لكن مردان را نيكو باشد. اگر بيند كه ريسمان به جولاه برد با جامه بافد، دليل است كه در بين كارى بود.
كرمانى گويد: اگر زنى بيند كه ريسمان از پشم يا از موى درست مى‌كرد، دليل كه او را از سفر غايبى بازآيد. اگر به وقت رستن ريسمان او گسسته شد، دليل كه غايبش در سفر بماند. اگر بيند ريسمان بسيار داشت، دليل است كه عمرش دراز بود و بر قدر درازى و كوتاهى ريسمان او را خير و منفعت رسد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ريسمان در خواب بر چهار وجه است. اول: سفر. دوم: كارمزد. سوم: عمر دراز. چهام: منفعت بسيار.

ريسندگى

هانس كورت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول ريسندگى هستيد، بيانگر آن است كه براى رسيدن به اهداف خود تلاش فراوان مى‌كنيد.

ريش

محمد بن سيرى گويد: ريش در خواب، آرايش مردان و كدخدايى آنان بود و در خبر است كه حق تعالى را فرشته‌اى است كه تسبيح او اين است: «سبحان من تزين الرجال باللحية و النسآء بالذوآئب.» يعنى: پاك است آن خداوندى كه مردان را بياراست به ريش‌ها و زنان را به گيسوها. اگر كسى ريش‌هاى خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدايى او ساخته گردد، اما چون درازى وى از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند.
كرمانى گويد: اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود، دليل است او را داورى افتد به شغل كدخدايى. اگر بيند ريش او سفيد گشته است، دليل كه آهستگى و بردبارى او زياده گردد، ولكن غمگين شود. اگر بيند ريش به دندان ببريد، دليل است اهل بيت او را زيان رسد. اگر بيند كه ريش او از بيمارى فروريخت، دليل است او را از مرگ مفاجات بيم بود و آبرو و مالش برود. اگر بيند ريش را شانه مى‌كرد و بخور و گلاب بر وى مى‌زد، دليل كه كسى را شغل كند و مردمان را شكر باشد.
جابر گويد: اگر بيند ريش او دراز شد، چنان كه در زير ناف او بود، دليل است درويش و وام‌دار گردد يا غم و اندوه به وى رسد و بعضى از معبران گويند: اگر كسى ريش خود را دراز بيند، نه چنان كه تا ناف بود، دليل كه مال يابد. اگر كسى ريش خود را به اندازه‌اى بيند كه ريش پدرش بود، دليل است از پدر ميراث يابد. اگر بيند كه دست بر ريش خود كرده و پاره‌اى برگرفت و آن را بينداخت، دليل كه مالش از دست برود. اگر بيند كه پاره‌اى از ريش در چيزى نهاده و نگاه داشته بود، دليل است مال خود را نگاه دارد و به كس ندهد.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود، دليل است وام او گذارده گردد. اگر غمگين بود بى‌غم گردد. اگر بيند ريش او تراشيده است، دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد. اگر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن ريش در خواب بر ده وجه است: اول: تيغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هيئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نيكويى. هفتم، تزويج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامى شدن.
ابن‌عباس گويد: ريش تراشيدن به خواب، حاجبان و ترسندگان و زندانيان را نيكو بود و توانگران و جوهرى و خداوند نعمت را بد است.
بيتون مى‌گويد: ديدن ريش در خواب، بيانگر آن است كه براى موفقيت تلاش فراوانى انجام مى‌دهيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى ريش شما را مى‌كشد، بيانگر آن است كه دچار ضرر مالى مى‌شويد. شانه زدن ريش در خواب، نشانه‌ى داشتن غرور است. اگر زنى در خواب مشاهده كند كه ريش دارد، بيانگر آن است كه بيمارى او را تهديد مى‌كند.
برايت مى‌گويد: داشتن ريش و سبيل در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است. اگر خواب ببينيد كه ريش خود را كوتاه كرده‌ايد، به اين معناست كه دچار ضرر مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه ريش و سبيل قرمز داريد، يعنى بايد در كارها دقت بيشترى انجام دهيد. تراشيدن ريش در خواب، نشانه‌ى غم و اندوه است. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه مشغول تراشيدن ريش خود است، نشانه‌ى آن است كه فرصت مناسبى براى انجام كارها به دست مى‌آوريد.

ريشه

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى ريشه گياهان: نشانه‌ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. استفاده از ريشه‌ى گياهان دارويى، نشانه‌ى بيمارى است.

ريگ

محمد بن سيرين گويد: ريگ در خواب، دليل بر منفعت و مال كند. اگر بيند در ميان ريگ همى شد، دليل است از بهر معيشت به شغلى مشغول شود به قدر آن ريگ. اگر بيند ريگ مى‌خورد يا جمع مى‌كرد، دليل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بيند به كسى ريگ مى‌داد، دليل كه از او بدان كس به قدر ريگ خير و منفعت رسد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن ريگ به خواب بر چهار وجه است. اول: مشغولى در دين و دنيا، خاصه چون ريگ بسيار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لكن با رنج و عذاب.
برايت مى‌گويد: ديدن ريگ در خواب، نشانه‌ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

ريل راه‌آهن

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى ريل‌هاى راه‌آهن در خواب، بيانگر آن است كه اگر در كارها بيشتر دقت نكنيد، كار خود را از دست مى‌دهد. اگر خواب ببيند كه روى ريل راه‌آهن راه مى‌رويد، بيانگر وجود مشكلات است.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه از روى ريل راه‌آهن مى‌گذريد، به اين معناست كه در كارها موفق مى‌شويد.

ريواس

محمد بن سيرين گويد: ريواس در خواب غم و اندوه است. اگر بيند كه ريواس داشت و مى‌خورد، دليل كه به قدر آن كه خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه ريواس بفروخت يا به كسى داد، دليل است از غم و اندوه رها شود.
جابر گويد: اگر بيند ريواس مى‌خورد و به طعم شيرين است، دليل كه وى را منفعت رسد از قبل دوست يا از قبل خويش و چون بيند ريواس ترش است، دليل پشيمانى است در كارها.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى ريواس در خواب، بيانگر داشتن لحظات خوشايند است. اگر خواب ببينيد كه ريواس مى‌خوريد، به اين معناست كه از شغل خود راضى نيستيد. اگر خواب ببينيد كه مشغول پختن ريواس هستيد، بيانگر آن است كه با رفتار ناشايست خود باعث مى‌شويد تا دوستان از شما دورى كنند.

رؤيا

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى رؤياهاى شيرين در خواب، بيانگر پيشرفت در كارها است. مشاهده‌ى رؤياهاى عجيب در خواب، بيانگر بيمارى است.
منبع:دایرة المعارف تعبیر خواب / نشر سما