روزنامه همسايه ها

دوره انتشار: روزنامه

زبان: فارسي

صاحب امتياز: محمد حزبائي زاده

مدير مسئول: محمد حزبائي زاده

محل انتشار: اهواز

تلفن: 3330803-4 (0611)

نشاني: اهواز، امانيه، خيابان بوعلي، پلاك 30، طبقه دوم

صندوق پستي: 3434-61335