0
ویژه نامه ها

ضرب المثل ها - حرف د ، ذ

دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا !
ضرب المثل ها - حرف د ، ذ
حرف د ، ذ
ضرب المثل ها - حرف د ، ذ


 


 
حرف د
دادن بديوانگي گرفتن بعاقلي !
*****
دارندگيست و برازندگي !
*****
داري طرب كن، نداري طلب كن !
*****
داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حسابه !
*****
دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد !
*****
دانا گوشت ميخورد نادان چغندر !
*****
دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا !
*****
دختر تنبل، مادر كدبانو را دوست داره !
*****
دختر همسايه هر چه چل تر براي ما بهتر !
*****
دختري كه مادرش تعريف بكنه براي آقا دائيش خوبه !
*****
درازي شاه خانم به پهناي ماه خانم در !
*****
در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام !
*****
در بيابان لنگه كفش، نعمت خداست !
*****
در پس هر گريه آخر خنده ايست !
*****
در جنگ، حلوا تقسيم نميكنند !
*****
در جواني مستي، در پيري سستي، پس كي خدا پرستي ؟!
*****
در جهنم عقربي هست كه از دستش به مار غاشيه پناه ميبرند !
*****
در جيبش را تار عنكبوت گرفته است !
*****
در چهل سالگي طنبور مي آموزد در گور استاد خواهد شد !
*****
در حوضي كه ماهي نيست ، قورباغه سپهسالاره !
*****
در خانه ات را ببند همسايه تو دزد نكن !
*****
در خانه اگر كس است يك حرف بس است !
*****
در خانه بيعاره ها نقاره ميزنند !
*****
در خانه مور، شبنمي طوفانست !
*****
در خانه هر چه، مهمان هر كه !
*****
درخت اگر متحرك شدي ز جاي بجاي --- نه جور اره كشيدي نه جفاي تبر !
*****
درخت پر بار، سنگ ميخوره !
*****
درخت كاهلي بارش گرسنگي است !
*****
درخت كج جز بآتش راست نميشه !
*****
درخت گردكان باين بلندي --- درخت خربزه الله اكبر !
*****
درخت هر چه بارش بيشتر بشه، سرش پائين تر مياد !
*****
درد دل خودم كم بود، اينهم قرقر همسايه !
*****
درد، كوه كوه مياد، مومو ميره !
*****
در دروازه را ميشه بست، اما در دهن مردم و نميشه بست !
*****
در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه !
*****
در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي !
*****
در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته !
*****
در زمستان، الو، به از پلوه !
*****
در زمستان يه جل بهتر از يه دسته گله !
*****
در زير اين گنبد آبنوسي، يكجا عزاست يكجا عروسي !
*****
درس اديب اگر بود زمزمه محبتي --- جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را . (‌ نظيري نيشابوري )
*****
در شهر كورها يه چشمي پادشاست !
*****
در شهر ني سواران بايد سوار ني شد !
*****
در عفو لذتيست كه در انتقام نيست !
*****
در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست ! (‌ حافظ شيرازي )
*****
در كف شير نر خونخواره اي --- غير از تسليم و رضا كو چاره اي ؟
*****
در مجلس خود راه مده همچو مني را --- كافسرده دل افسرده كند انجمني را !
*****
درم داران عالم را كرم نيست --- كريمان را بدست اندر درم نيست !
*****
در نمك ريختن توي ديگ بايد به مرد پشت كرد !
*****
درويش از ده رانده، ادعاي كدخدائي كند !
*****
درويش موميائي، هي ميگي و نميائي !
*****
درويش را گفتند : در دكانتو ببند دهنشو هم گذاشت !
*****
در، هميشه بيك پاشنه نميگرده !
*****
درهفت آسمان يك ستاره نداره !
*****
دزد،آب گرون ميخوره !
*****
دزد بازار آشفته ميخواهد!
*****
دزد باش و مرد باش !
*****
دزد به يك راه ميرود، صاحب مال به هزار راه !
*****
دزد حاضر و بز حاضر !
*****
دزد ناشي به كاهدون ميزنه !
*****
دزدي آنهم شلغم ؟ !
*****
دزدي كه نسيم را بدزدد دزد است !
*****
دست بالاي دست بسيار است . ( در جهان پيل مست بسيار است ... )
*****
دست بريده قدر دست بريده را ميدونه !
*****
دست بشكند در آستين، سر بشكند دركلاه !
*****
دست بيچاره چون بجان نرسد --- چاره جز پيرهن دريدن نيست !
*****
دست بي هنر كفچه گدئيست !
*****
دست پشت سر نداره !
*****
دست پيش را گرفته كه پس نيفته !
*****
دستت چربه، بمال سرت !
*****
دست تنگي بدتر از دلتنگي است !
*****
دست خالي براي تو سر زدن خوبه !
*****
دست در كاسه و مشت در پيشاني !
*****
دست، دست را ميشناسه !
*****
دست دكاندار تلخ است !
*****
دست راست را از چپ نميشناسه !
*****
دستش به خر نميرسه پالان خر را بر ميدارد !
*****
دستش به دم گاو بند شده !
*****
دستش به عرب و عجم بند شده است !
*****
دستش بدهنش ميرسه !
*****
دستش در كيسه خليفه است !
*****
دستش شيره ايست يا دستش چسبناك است !
*****
دستش را توي حنا گذاشت !
*****
دست شكسته بكار ميره، دل شكسته بكار نميره !
*****
دست شكسته وبال گردنه !
*****
دستش نمك نداره !
*****
دستش كجه !
*****
دست كه به چوب بردي گربه دزده حساب كار خودشو ميكنه !
*****
دست ما كوتاه و خرما بر نخيل . ( پاي ما لنگ است و منزل بس دراز ) (‌ حافظ شيرازي )
*****
دست ننت درد نكنه !
*****
دست و رويش را با آب مرده شور خانه شسته است !
*****
دستي را كه حاكم ببره خون نداره يا ديه نداره !
*****
دستي را كه نميتوان بريد بايد بوسيد !
*****
دستي را كه از من بريد، خواه سگ بخورد خواه گربه !
*****
دشمنان در زندن با هم دوست شوند !
*****
دشمن دانا بلندت ميكند --- بر زمينت ميزند نادان دوست !
*****
دشمن دانا كه غم جان بود --- بهتر از دوست كه نادان بود . (‌ نظامي )
*****
دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد . ( داني كه چه گفت زال با رستم گرد ) (‌ سعدي )
*****
دعا خانه صاحبش را ميشناسد !
*****
دعوا سر لحاف ملا نصرالدين بود !
*****
دلاكها كه بيكار ميشوند سر هم را ميتراشند !
*****
دل بيغم دراين عالم نباشد --- اگر باشد بني آدم نباشد .
*****
دل سفره نيست كه آدم پيش هر كس باز كنه !
*****
دلش درو طاقچه نداره !
*****
دلو هميشه از چاه درست در نمياد !
*****
دماغش را بگيري جانش در مياد !
*****
دم خروس از جيبش پيداست !
*****
دمش را توي خمره زده است !
*****
دندن اسب پيشكشي را نميشمارند !
*****
دنده را شتر شكست، تاوانش را خر داد !
*****
دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب !
*****
دنيا دمش درازه !
*****
دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش !
*****
دنيا، دار مكافاته !
*****
دنيا را آب ببره او راخواب ميبره !
*****
دنيا را هر طور بگيري ميگذره !
*****
دنيايش مثل آخرت يزيده !
*****
دنيا محل گذره !
*****
دو تا در را پهلوي هم ميگذارند براي اينست كه به درد هم برسند !
*****
دود از كنده بلند ميشه !
*****
دود، روزنه خودشو پيدا ميكنه !
*****
دوري و دوستي !
*****
دوست آنست كه بگرياند. دشمن آنست كه بخنداند !
*****
دوست همه كس، دوست هيچكس نيست !
*****
دوستي بدوستي در، جو بيار زرد آلو ببر !
*****
دوستي دوستي از سرت ميكنند پوستي ؟!
*****
دوصد گفته چو نيم كردار نيست !
*****
دو صد من استخوان بايد كه صدمن بار بردارد !
*****
دوغ در خانه ترش است !
*****
دوغ و دوشاب در نظرش يكيست !
*****
دو قرت و نيمش باقيه !
*****
دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو --- دوتاي جامه اگر كهنه است و گر از نو .
*****
هزار مرتبه بهتر بنزد ابن يمين --- زفرمملكت كيقباد و كيخسرو .
*****
ده انگشت را خدا برابر نيافريده !
*****
ده، براي كدخدا خوبه و برادرش !
*****
ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند .
*****
دهنش آستر داره !
*****
دهنش چاك و بست نداره !
*****
دهن مردم را نميشود بست !
*****
دهنه جيبش را تار عنكبوت گرفته !
*****
ديده مي بينه، دل ميخواد !
*****
دير آمده زود ميخواد بره !
*****
دير زائيده زود ميخواد بزرگ كنه !
*****
ديگ به ديگ ميگه روت سياه ، سه پايه ميگه صل علي !
*****
ديگران كاشتند ما خورديم، ما ميكاريم ديگران بخورند !
*****
ديگ ملا نصرالدين است !
*****
ديوار حاشا بلنده !
*****
ديوار موش داره ، موش هم گوش داره !
*****
ديوانه چو ديوانه به بيند خوشش آيد !

حرف ذ
 

ذات نايافته از هستي بخش --- كي تواند كه شود هستي بخش ؟! ( جامي )
*****
ذره ذره كاندرين ارض و سماست --- جنس خود را همچو كاه و كهرباست . (مولوي )
*****
ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود .
منبع:www.seemorgh.com 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
توکسوپلاسموز چیست و چگونه درمان میشود؟
توکسوپلاسموز چیست و چگونه درمان میشود؟

توکسوپلاسموز چیست و چگونه درمان میشود؟

طرز تهیه انواع دسر با بیسکویت
طرز تهیه انواع دسر با بیسکویت

طرز تهیه انواع دسر با بیسکویت

همه جیز راجع به مرگ مغزی
همه جیز راجع به مرگ مغزی

همه جیز راجع به مرگ مغزی

از علت تا درمان کزاز
از علت تا درمان کزاز

از علت تا درمان کزاز

همه جیز راجع به فلج مغزی
همه جیز راجع به فلج مغزی

همه جیز راجع به فلج مغزی

راهکارهای درمانی لرزش دست در خانه
راهکارهای درمانی لرزش دست در خانه

راهکارهای درمانی لرزش دست در خانه

پایان یک انحصارطلبی/ با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد
پایان یک انحصارطلبی/ با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

پایان یک انحصارطلبی/ با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق
استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق

استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق

تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی
تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

کمپی برای ترک گناه در کنار  نهری بهشتی
کمپی برای ترک گناه در کنار نهری بهشتی

کمپی برای ترک گناه در کنار نهری بهشتی

هرآنچه که باید راجع به بیماری میاستنی گراویس بدانیم
هرآنچه که باید راجع به بیماری میاستنی گراویس بدانیم

هرآنچه که باید راجع به بیماری میاستنی گراویس بدانیم

از علت تا درمان فلج بل
از علت تا درمان فلج بل

از علت تا درمان فلج بل

از علت تا درمان ضایعات مغزی
از علت تا درمان ضایعات مغزی

از علت تا درمان ضایعات مغزی

جنجال گرانی اینترنت و بودجه صدا و سیما/ آیا اینترنت در سال 1400 گران می شود؟
جنجال گرانی اینترنت و بودجه صدا و سیما/ آیا اینترنت در سال 1400 گران می شود؟

جنجال گرانی اینترنت و بودجه صدا و سیما/ آیا اینترنت در سال 1400 گران می شود؟

آموزش تهیه انواع دسر با انگور
آموزش تهیه انواع دسر با انگور

آموزش تهیه انواع دسر با انگور

دستور تهیه انواع دسر انگور
دستور تهیه انواع دسر انگور

دستور تهیه انواع دسر انگور

طرز تهیه چند مدل دسر انگور
طرز تهیه چند مدل دسر انگور

طرز تهیه چند مدل دسر انگور

تهیه انواع دسر با شیر
تهیه انواع دسر با شیر

تهیه انواع دسر با شیر

سندروم بهجت، علل و علائم آن
سندروم بهجت، علل و علائم آن

سندروم بهجت، علل و علائم آن

دستور تهیه چهار مدل دسر شیر
دستور تهیه چهار مدل دسر شیر

دستور تهیه چهار مدل دسر شیر

همه جیز راجع به تومور کاذب مغزی
همه جیز راجع به تومور کاذب مغزی

همه جیز راجع به تومور کاذب مغزی