لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 17 شهریور

شروع مسابقه: جمعه، 17 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 17 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ به بخش "معرفی شهدا" در قسمت مقالات مراجعه کنید.
تعداد برنده :10 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : پک نرم افزاری
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 16 شهریور

شروع مسابقه: پنجشنبه، 16 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 16 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ به بخش مقالات "کشاورزی و دامپروری" سایت مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک کامپیوتری
نفر دوم : ادکلن
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 15 شهریور

شروع مسابقه: چهارشنبه، 15 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 15 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 3 نفر

هدف از تغییر تعداد برنده ها در روزهای مختلف ایجاد تنوع و جذاب تر شدن مسابقات و بالا بردن کیفیت جوایز می باشد.

جوایز:

نفر اول : پک ورزشی
نفر دوم : کیف راسخون
نفر سوم : ادکلن ADMAN

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 14 شهریور

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 14 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 14 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 4 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : پک ورزشی
نفر سوم : کیف راسخون
نفر چهارم : 200 اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 13 شهریور

شروع مسابقه: دوشنبه، 13 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 13 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش علما و دانشمندان مقالات مراجعه کنید.
تعداد برنده : 3 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : پک کامپیوتری
نفر سوم : ادکلن Adman

اسامی برندگان