چشمه جاری

این کتاب در سال 1392 با محوریت وقف توسط مرکز فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید شد.

از بخش  های متنوع این کتاب می توان  به اهمیت و جایگاه وقف در اسلام، گستره وقف، آثار و کارکردهای وقف و ... اشاره نمود.